Rynkowa wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) jest korzystna podatkowo.

Jednym ze sposobów wydzielenia lub przeniesienia części biznesu jest wniesienie go w formie aportu do spółki z o.o. jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP).Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w której czytamy, że jest to „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania;”

Należy tutaj zauważyć, że wniesienie tak wyodrębnionego zespołu składników nie spowoduje powstania przychodu albowiem zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Z literalnego brzmienia cytowanego powyżej przepisu wynika, że przychód po stronie podmiotu wnoszącego wkład niepieniężny powstaje wówczas, gdy przedmiotem aportu nie jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Zatem, w przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, po stronie wnoszącego wkład nie powstaje przychód do opodatkowania.

Z tego punktu widzenia warto zadbać, aby wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa była liczona według wartości rynkowej uwzględniając jej potencjał do generowania przepływów pieniężnych w przyszłości.
Co do zasady występują dwie najczęściej stosowane metody wyceny aktywów – metoda majątkowa oraz metoda dochodowa. Pierwsza z nich opiera się na wycenie poszczególnych aktywów i pasywów zorganizowanej całości w oparciu dane rynkowe, druga zaś określa wartość w oparciu o przyszłe przepływy pieniężne jakie zostaną wygenerowane za pomocą zorganizowanej całości.
Należy jednak zauważyć, że aby dany składnik np. zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) mogła stanowić aport musi wykazywać tzw. zdolność aportową.
Nie istnieje jednak pozytywna definicja zdolności aportowej, a jedynie jej negatywna wersja (co nie może być przedmiotem aportu – art. 14 par. 1, art. 158 par 2 KSH).
Do kryteriów zdolności aportowej w tym przypadku należy zaliczyć m.in. zdolność bilansową, czyli możliwość wyceny i wprowadzenia do bilansu w określonej pozycji.
Z dwóch pierwszych punktów wynika, że wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może być traktowana jako całość metodą dochodową, gdyż wymagany jest podział na poszczególne aktywa przy wprowadzaniu aportu do bilansu po stronie aktywów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby stosując metodę majątkową i wycenę poszczególnych aktywów z osobna nie zastosować do niektórych metody dochodowej w zależności od ich możliwości do generowania dochodu. Wtedy część aktywów będzie wyceniona metodą majątkową, a część metodą dochodową. Metodę dochodową stosuje się najczęściej do składników unikalnych, takich jak np. know-how czy znak towarowy.