Amortyzacja znaku towarowego otrzymanego w formie darowizny

Amortyzacja darowanego znaku towarowego

Duże znaczenie dla problematyki wyceny wartości znaku towarowego, ma indywidualna interpretacja podatkowa z 13 maja 2016 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Jest w niej rozpatrywana amortyzacja znaku towarowego w oparciu o krajowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Amortyzacja znaku – stanowisko izby skarbowej

W odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy, który w formie darowizny otrzymał od swojego ojca prawo do zarejestrowanego w OHIM znaku towarowego, Izba Skarbowa w Katowicach stwierdziła, że taki znak podlega analogicznej ochronie do tej, którą zapewniają krajowe unormowania zawarte w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Takie ujęcie jest wyrazem multicentryczności polskiego systemu prawa, gdzie prawo krajowe współistnieje z uregulowaniami unijnymi. W związku z powyższym, znak towarowy na który wydano prawo ochronne decyzją europejskiego Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, podobnie jak ten objęty ochroną polskiego Urzędu Patentowego, mieści się w określonej przez art. 22b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., kategorii praw podlegających amortyzacji z tym zastrzeżeniem, że tak jak inne prawa wskazane w tym artykule, spełnia łącznie określone warunki.

Warunki niezbędne do amortyzacji znaku towarowego

Po pierwsze, prawo do znaku towarowego musi zostać nabyte przez podatnika od podmiotu trzeciego (np. w drodze umowy sprzedaży lub darowizny), bowiem wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie, nie podlegają amortyzacji. Dodatkowo prawo to musi nadawać się do gospodarczego wykorzystania w działalności podatnika już w dniu jego nabycia, a przewidywany okres jego używania musi być dłuższy niż rok.

Co ważne, amortyzacja znaku towarowego dotyczy prawa do znaku, a prawo to powstaje dopiero w wyniku decyzji odpowiedniego organu administracji. W konsekwencji, tego rodzaju optymalizacja podatkowa jest w istocie amortyzacją prawa do znaku towarowego i to prawa już istniejącego w momencie nabycia go przez przedsiębiorcę od osoby trzeciej.

Profesjonalna wycena znaku towarowego to konieczność

Istotną kwestią jest również wycena marki, gdyż od jej wartości uzależniona jest wysokość odpisów amortyzacyjnych. Rzetelne przeprowadzenie wyceny znaku towarowego jest skomplikowane i każdorazowo wymaga odpowiedniego doboru instrumentów do indywidualnej sytuacji. Dodatkową trudność stanowią niejasne przepisy i braki legislacyjne.

Prawidłowe ustalenie wartości znaku towarowego ma duże znaczenie przy nieodpłatnym jego nabyciu, w szczególności w drodze darowizny lub w wyniku dziedziczenia. O ile w przypadku nabycia odpłatnego wartość początkową stanowi cena nabycia, to w tej drugiej sytuacji podatnik sam powinien wskazać wartość początkową prawa do znaku towarowego, jednak w wysokości nie wyższej niż jego wartość rynkowa.

Omawiana interpretacja, choć z formalnego punktu widzenia ma znaczenie tylko dla wnioskodawcy, to w praktyce stanowi cenną wskazówkę ułatwiającą poruszanie się w gąszczu przepisów prawa podatkowego oraz jest argumentem w zakresie wykładni przepisów prawa dla podatników znajdujących się w podobnej do wnioskodawcy sytuacji.

    Zapytaj o wycenę


    Tagi: darowany znak towarowy, darowizna znaku, Interpretacja Indywidualna,