Wycena znaku towarowego

Strona główna » Usługi podstawowe » Wycena znaku towarowego

Wycena znaku towarowego to kompleksowy i specjalistyczny proces ekonomiczno-finansowy, który ma na celu ustalenie jego wartości. Jest to procedura niezbędna dla przedsiębiorstw, które planują sprzedaż swojej marki, jej licencjonowanie lub potrzebują określić wartość dla sprawozdawczości finansowej i celów podatkowych. Profesjonalna wycena znaku towarowego bierze pod uwagę czynniki takie jak: rozpoznawalność i prestiż marki, historię i stabilność zysków, jak również potencjał generowania przyszłych przychodów. Ponadto, w procesie wyceny analizowana jest pozycja rynkowa, lojalność klientów, jak również siła konkurencyjna marki. Metody stosowane w wycenie znaku towarowego mogą obejmować podejścia kosztowe, dochodowe oraz rynkowe, z których każde może dostarczyć cennych informacji o wartości rynkowej. Dokładna wycena znaku towarowego to klucz do podejmowania świadomych decyzji biznesowych i strategicznych, a jej wynik ma bezpośredni wpływ na wycenę przedsiębiorstwa.

Najważniejszą funkcją wyceny znaku towarowego jest dostarczenie wiedzy na temat jego wartości. Informacja ta jest wykorzystywana w transakcjach sprzedaży, czy optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem rynkowej wyceny znaku. Korzystamy z ponad 20-to letniego doświadczenia naszego zespołu, co pozwala nam właściwie zidentyfikować istotne cechy kreujące wartość wycenianego znaku towarowego.

v-card

Od ponad 20 lat z sukcesem
pomagamy naszym klientom.
Skontaktuj się z nami, aby stać
się jednym z nich.
Michał Krzempek partner
+48 602 Wyświetl

logo

Znak towarowy stanowi jeden z podstawowych składników budowy wartości przedsiębiorstwa, wpisując się w jego aktywa niematerialne. Właściwe zaprojektowanie i rozwijanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez markę daje możliwość zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Według badań wartość składników niematerialnych stanowi ponad połowę wartości przedsiębiorstwa. Z tego punktu widzenia ustalenie rynkowej wartości znaku towarowego pozwala lepiej zobrazować faktyczny potencjał dochodowy danego podmiotu gospodarczego. Wyceniamy zarówno znaki towarowe przedsiębiorstw rozwiniętych, jak i startup’ów.

Jakie są mocne strony SIPEX w wycenie znaku towarowego?

Eksperci naszej kancelarii mają ponad 20-to letnie doświadczenie w wycenie aktywów przedsiębiorstw. Wycenialiśmy znaki o zasięgu lokalnym, krajowym, a także te o zasięgu międzynarodowym. Znamy również specyfikę wycen dla podmiotów publicznych i podmiotów non-profit, gdzie znak towarowych nie jest bezpośrednio związany z generowaniem dochodów.

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie wyceny aktywów niematerialnych, potrafimy zidentyfikować najważniejsze cechy i atrybuty budujące kapitał marki. Pozwala nam to w pełni zobrazować faktyczny potencjał znaku, co w efekcie wpływa na maksymalizację użyteczności raportu z wyceny.

Każdy projekt wyceny zawiera również profesjonalne doradztwo w zakresie wykorzystania siły znaku towarowego zarówno podczas negocjacji, jak i podczas ustalania strategii optymalizacyjnych.

Jakie są etapy wyceny znaku towarowego?

Proces wyceny składa się z czterech kroków, każdy z nagłówków można rozwinąć, aby przeczytać więcej:

Jak wycenić znak towarowy

Ustalenie warunków współpracy

Każdy projekt wyceny rozpoczynamy od ustalenia celu. Celem może być np. sprzedaż znaku towarowego czy przeszacowanie w celu podjęcia działań optymalizacyjnych. Od celu zależy też odpowiedni dobór metod wyceny.

Zebranie danych o znaku towarowym

Aby jak najlepiej zobrazować potencjał znaku towarowego niezbędne jest poznanie czynników wpływających na jej wartość. Dlatego też w tym kroku ustalamy indywidualnie dla każdej wyceny zapotrzebowanie informacyjne. Część danych dostępna jest tylko dla właścicieli znaku, dlatego niezbędna jest współpraca. My wysyłamy do klienta listę potrzebnych informacji i pomagamy w ich sprawnym przygotowaniu.

Analiza znaku towarowego i przygotowanie wyceny

W oparciu o wybrany cel wyceny, zebrane dane i analizę rynku przygotowujemy wycenę. Badamy otoczenie rynkowe, siłę i potencjał znaku. Sprawdzamy też wyniki przedsiębiorstwa, które z tego znaku korzysta. Po zobrazowaniu wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na wartość dokonujemy faktycznej wyceny.

Przekazanie raportu z wyceny znaku towarowego i wsparcie klienta

Każdy raport z wyceny jest podzielony na kilka sekcji tak, aby był łatwy do przeanalizowania. Zawiera część formalno-prawną, analizę zebranych danych oraz wycenę z użyciem właściwej metody.

Dodatkowo udzielamy pełnego wsparcia merytorycznego. Dlatego w każdym momencie klient ma możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących przygotowanej wyceny.

Wycena znaków towarowych – co otrzymuję w ramach usługi?

Efektem wyceny znaku towarowego jest raport z wyceny. Zawarte tam informacje stanowią zwięzłą całość. Jest dla nas bardzo ważne, aby wynik naszych pracy był przedstawiony zwięźle i był łatwy do przenalizowania. Zawsze wskazujemy też źródła użytych danych.

Raport pełni też funkcję argumentacyjną, usystematyzowane informacje  o marce pozwalają lepiej wskazać faktyczne determinanty wartości oraz pomóc w uzasadnieniu przyjętych warunków transakcji.

Nasze raporty mogę również pełnić funkcje dowodowe. Procedury wyceny są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami wyceny (IVSC), co jest istotne w sytuacji prezentacji wyceny przed sądem lub organami skarbowymi.

Wspieramy klienta zarówno podczas gromadzenia danych historycznych, jak i podczas przygotowania projekcji do metod dochodowych. Wszystko po to, aby raport końcowy był rzetelny i przekonywujący.

Jakie są metody wyceny znaków towarowych?

Metody wyceny znaków towarowych

Po zdefiniowaniu celu wyceny oraz zebraniu odpowiednich danych eksperci z naszej kancelarii wybierają metodę wyceny wartości znaku. Do najczęściej wybieranych należą:

Metody dochodowe

Metody dochodowe bazują na przepływach pieniężnych zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową (ryzykiem). Wśród metod dochodowych stosujemy:

Metoda opłat licencyjnych

W tej metodzie zakłada się, że gdyby właściciel znaku użyczał jej na podstawie licencji innemu podmiotowi, to otrzymywał by cykliczną opłatę licencyjną. Opłata ta jest wyrażona w procencie przychodów realizowanych przez licencjobiorcę dzięki tej marce.

Metoda zdyskontowanych przepływów gotówkowych

Metoda zakłada, że wartość rynkowa znaku jest sumą bieżących przepływów pieniężnych, które są osiągane dzięki stosowaniu danego znaku towarowego.

Metoda ekonomicznej wartości produktu

Metoda zakłada, że klienci są skłonni zapłacić za produkt markowy więcej, niż za ten sam produkt, jednak korzystający z nieznanego znaku towarowego. Wobec tego cena płacona za dany produkt jest podzielona na dwie składowe, jedna odzwierciedlająca wartość użytkową i druga to premia za markę. (1)

(1) „Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa”, G. Urbanek, PWE, Warszawa 

Metody Kosztowe

Metody kosztowe opierają się na koszcie historycznym. Wartość znaku towarowego jest obliczana na podstawie kosztów jakie należało by ponieść w celu zastąpienia go nowym lub jego odtworzenia.

Metody porównawcze

W tych metodach wartość znaku towarowego oblicza się na podstawie porównań do innych marek, które były  przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są parametry transakcji.

Kiedy potrzebna jest wycena znaku towarowego?

Z naszego doświadczania wynika, że wycena marki ma najczęstsze zastosowanie podczas:

  • transakcji kupna/sprzedaży
  • optymalizacji podatkowej
  • udzielania licencji na korzystanie ze znaku
  • wnoszenia aportem
  • procesów sądowych
  • likwidacji przedsiębiorstwa

Wycena wartości stawki opłaty licencyjnej i dzierżawy znaku towarowego

wycena stawki dzierżawy znaku towarowego

Wycena stawki opłaty licencyjnej do znaku towarowego jest procesem szacowania wartości praw do znaku towarowego, które posiadają właściciele i są gotowi udostępnić jego wykorzystanie innym podmiotom w zamian za określoną opłatę. Wycena stawki opłaty licencyjnej ma na celu ustalenie wysokości wynagrodzenia, jakie powinien otrzymać właściciel znaku towarowego za korzystanie z niego przez innych przedsiębiorców.

W praktyce wycena stawki opłaty licencyjnej do znaku towarowego jest niezwykle istotna dla właścicieli znaków towarowych, którzy pragną osiągnąć jak największe zyski z ich wykorzystania. Z drugiej strony, dla potencjalnych licencjobiorców, wycena stawki opłaty licencyjnej stanowi ważny czynnik decydujący o opłacalności wykorzystania danego znaku towarowego w ich działalności.

Jak wygląda proces szacowania stawki opłaty licencyjnej?

Proces wyceny stawki opłaty licencyjnej do znaku towarowego obejmuje kilka etapów. W pierwszym etapie, rzeczoznawca weryfikuje, czy znak towarowy spełnia wymagania formalne do udzielania licencji, a także analizuje jego wartość rynkową. Następnie, na podstawie danych zebranych na etapie weryfikacji, rzeczoznawca dokonuje wyboru odpowiedniej metody wyceny, która umożliwi określenie wartości znaku towarowego.

W dalszej kolejności, rzeczoznawca analizuje parametry umowy licencyjnej, takie jak czas trwania umowy, zakres wykorzystania znaku towarowego, wysokość opłat i warunki płatności, a także czynniki zewnętrzne, takie jak trendy na rynku i konkurencja. Na podstawie zebranych informacji rzeczoznawca dokonuje oszacowania stawki opłaty licencyjnej, która powinna być odpowiednia zarówno dla właściciela znaku towarowego, jak i dla potencjalnych licencjobiorców.

Warto zaznaczyć, że wycena stawki opłaty licencyjnej do znaku towarowego jest procesem indywidualnym i uzależnionym od wielu czynników. Nie istnieją tu sztywne reguły i wzory matematyczne, które pozwoliłyby na dokładne określenie stawki opłaty licencyjnej. Ostateczna wartość stawki opłaty licencyjnej zależy od indywidualnych okoliczności dotyczących danego znaku towarowego i umowy licencyjnej.

Dzierżawa znaku towarowego, a opłata licencyjna

Dzierżawa znaku towarowego to umowa między właścicielem znaku towarowego a osobą trzecią, która otrzymuje prawo do korzystania z tego znaku w swojej działalności gospodarczej. Osoba dzierżawiąca znak towarowy może go wykorzystywać w celu oznaczania swoich produktów lub usług, co pozwala na wykorzystanie renomy i rozpoznawalności marki. W zamian za korzystanie z prawa do znaku towarowego dzierżawca płaci właścicielowi opłatę, która jest uzależniona od warunków umowy.

Dzierżawa znaku towarowego może być korzystnym rozwiązaniem dla osób, które chcą prowadzić działalność gospodarczą pod znaną i renomowaną marką, ale nie są w stanie nabyć jej na własność. Dzięki dzierżawie mogą korzystać z dobrej reputacji marki i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku. Właściciel znaku towarowego z kolei może uzyskać dodatkowe źródło dochodu ze swojego majątku intelektualnego.

Przy dzierżawie znaku towarowego ważne jest, aby dokładnie określić prawa i obowiązki każdej ze stron oraz warunki finansowe. Umowa powinna precyzyjnie określić, na jakim obszarze geograficznym dzierżawca może korzystać z marki, jakie produkty lub usługi może oznaczać jej za pomocą, jak długo będzie trwała umowa oraz jaki będzie poziom opłaty licencyjnej. Właściciel znaku towarowego może również wymagać od dzierżawcy spełnienia określonych standardów jakościowych lub marketingowych.

Zasięg działania

Świadczymy usługi wyceny znaków towarowych w całej Polsce. Kancelaria ma swoje biura w Krakowie, Warszawie i Bielsku-Białej.

Najczęściej zadawane pytania

Ile czasu trwa wycena znaku towarowego?

Czas trwania wyceny zależy od skomplikowania sprawy. Jednak większość wycen kończymy w przeciągu 14 dni.

Skąd mogę wiedzieć, czy optymalizacja będzie opłacalna?

Mamy duże doświadczenie w projektach optymalizacyjnych z wykorzystaniem wartości niematerialnych, dlatego najlepiej zadzwoń do nas po bezpłatne konsultacje.

Ile kosztuje wycena znaku towarowego?

Cena zależy od celu wyceny i wybranej metodologii. Duże znaczeni ma też wielkość organizacji, w której marka jest wykorzystywana.

Najlepiej zadzwoń do nas w celu omówienia szczegółów. Udzielamy bezpłatnych konsultacji.

Chcę wiedzieć więcej, gdzie znajdę dodatkowe informacje?

Zapraszamy do odwiedzenia strony naszych artykułów, znajdziesz tam najnowsze informacje z zakresu wyceny znaków towarowych.

Jeżlei potrzebujesz informacji ogólnej, to polecamy stronę wikipedii:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_towarowy

Tagi: wycena znaku towarowego, wycena znaku towarowego kraków, wycena znaku towarowego warszawa, wycena znaku towarowego katowice.