Wycena nieruchomości

Strona główna » Usługi podstawowe » Wycena przedsiębiorstwa

Praktycznym celem wyceny spółki jest dostarczenie profesjonalnej wiedzy, potrzebnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W procesie wyceny firmy wykorzystujemy doświadczenie gromadzone od 1996 r. Dzięki niemu potrafimy lepiej zidentyfikować kluczowe czynniki wpływające na wartość rynkową wycenianego podmiotu.

Z naszej praktyki wynika, że wycena przedsiębiorstwa i znaku towarowego znajduje najczęstsze zastosowanie w procesach sprzedaży, przekształceń i optymalizacji podatkowych.

v-card

Od ponad 20 lat z sukcesem
pomagamy naszym klientom.
Skontaktuj się z nami, aby stać
się jednym z nich.
Michał Krzempek partner
+48 33 Wyświetl

logo

Jakie są mocne strony SIPEX w wycenie przedsiębiorstwa?

Kancelaria SIPEX, korzystając z doświadczenia swojego zespołu, realizuje wyceny na każdym etapie życia spółki. Realizujemy wyceny rozwiniętych przedsiębiorstw, start up’ów oraz likwidowanych podmiotów. Mamy doświadczenie zarówno w podejściach dochodowych, gdzie o wartości firmy decyduje jej zdolność do generowania przyszłych dochodów, jak i w podejściach majątkowych (wycena aktywów i pasywów) oraz porównawczych.

Nasz zespół składa się ze specjalistów z różnych dziedzin. Jesteśmy ekonomistami z doświadczeniem w sporządzaniu analiz dotyczących ryzyka w obrocie gospodarczym (w tym ryzyka kredytowego). W naszym zespole pracują również specjaliści z zakresu budownictwa i urządzeń technicznych, mający doświadczenie w wycenach metodami majątkowymi. Jesteśmy również biegłymi sądowymi.

Nasze realizacje w zakresie określania wartości podmiotów gospodarczych sięgają od małych działalności gospodarczych, lokalnych firm, po duże spółki zarówno państwowe, jak i prywatne (szpital specjalistyczny w Katowicach czy fabryka sprzętu medycznego w Żywcu).

Jak wygląda proces wyceny spółki?

Określenie celu wyceny

Cel wyceny to podstawowa informacja. Cała dalsza praca jest od niego zależna. Jeżeli celem jest np. sprzedaż udziałów, to prawdopodobnie będzie określana wartość rynkowa, jeżeli jednak celem będzie np. likwidacja przedsiębiorstwa, to kategorią wartości będzie wartość likwidacyjna. Od celu wyceny zależy również wybór metody szacowania wartości.

Przygotowanie zapotrzebowania informacyjnego

Zapotrzebowanie informacyjne to lista informacji, które są niezbędne do wyceny. Jest ono przygotowywane indywidualnie w oparciu o specyfikę wycenianego przedsiębiorstwa. W tym procesie będziemy chcieli zdobyć wiedzę na temat modelu biznesowego, finansów czy otoczenia rynkowego Państwa firmy. Klient otrzymuje listę pocztą elektroniczną, a my pomagamy w sprawnym przygotowaniu danych.

Analiza danych i przygotowanie wyceny

To już wyłącznie nasza praca. Analizujemy przesłane dane, oceniamy kondycję branży i trendy w gospodarce. Sprawdzamy również otoczenie rynkowe i badamy konkurencję. Przygotowujemy dane finansowe i dokonujemy faktycznej wyceny.

Efektem naszych prac jest raport z wyceny przedsiębiorstwa.

Przekazanie raportu z wyceny i wsparcie klienta

Raport z wyceny zawiera część formalno-prawną, analizy oraz faktyczną wycenę przygotowaną w oparciu o zebrane dane. Raport ma przejrzystą formę i jest przekazywany w formie papierowej i elektronicznej.

Wszystkie nasze usługi zawierają wsparcie. Oznacza to, że klient w każdym momencie może uzyskać dodatkowe wyjaśnienia do wyceny.

Co otrzymuję w ramach usługi wyceny przedsiębiorstwa?

Wyniki prac nad wyceną przedsiębiorstwa przedstawiamy w formie raportu z wyceny. Zawiera on część formalno-prawną, analizy branżowe, analizę spółki oraz wynik wyceny. Informacje zawarte w raporcie są podane w sposób przystępny i łatwy do zanalizowania. Zawsze wskazujemy też źródła użytych danych.

Ostatecznie oprócz samej wartości przedmiotu wyceny klient otrzymuje usystematyzowaną informację na temat swojego biznesu. Informacja ta może pomóc w podjęciu nowych decyzji zarządczych.

Usługa wyceny to również wsparcie klienta. Każdy raport z wyceny spółki jest przygotowywany zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami wyceny (IVSC).  Praca według uznanych standardów daje klientom komfort w przypadku prezentacji wyceny przed sądem lub organami skarbowymi.

Jednak nasze wsparcie zaczyna się już na etapie przygotowywania informacji do wyceny. Wspieramy zarówno gromadzenie danych historycznych, jak i przygotowanie budżetów i projekcji. Wszytko po to, aby raport końcowy był rzetelny i przekonywujący.

Jak wyceniamy wartość firmy?

Na podstawie określonego celu wyceny i zebranych informacji specjaliści z Kancelarii SIPEX wybierają odpowiednią metodę wyceny. Najczęściej stosowane są metody dochodowe, majątkowe i porównawcze.

Metody dochodowe

Metody dochodowe bazują na regule wartości bieżącej, w której wartość aktywów jest wartością przyszłych oczekiwanych przepływów pieniężnych, pochodzących z tych aktywów. (1) Podstawą wyceny są przygotowane projekcje finansowe oraz oszacowany poziom ryzyka przedsiębiorstwa.

Najczęściej stosowana jest metoda DCF i opiera się na prognozie danych finansowych spółki. Współczynnikiem dyskontującym jest tutaj kosztu kapitału przedsiębiorstwa. Ogólna formuła wyceny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części metodą dochodową DCF może być zaprezentowana w postaci:

gdzie:

CFt       – oczekiwane dochody pieniężne w kolejnych latach

r          – stopa dyskontowa

t           – kolejne lata okresu obliczeniowego

n          – liczba lat okresu obliczeniowego

ReV     – wartość rezydualna

Proces wyceny tą metodą polega na:

– przygotowaniu projekcji finansowych i obliczeniu przepływów pieniężnych

– oszacowaniu współczynnika dyskontującego (poziomu ryzyka)

– obliczeniu wartości rezydualnej (wartości społki po okresie szczegółowej prognozy)

– oszacowaniu wartości kapitału przedsiębiorstwa

– wykonaniu analizy wrażliwości podstawowych czynników wyceny

– przygotowanie raportu z wyceny

[1] Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2005.

[2] Jaki A. Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, wyd. IV poszerzone, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008.

Metody majątkowe

Metody majątkowe należą do tradycyjnych metod wyceny przedsiębiorstwa, gdzie wartość stanowi sumę poszczególnych aktywów przedsiębiorstwa. Tak obliczona wartość pomniejszana jest o zobowiązania. W literaturze i praktyce wyróżnia się cztery rodzaje metod majątkowych:

 • Księgowa;
 • Skorygowanych aktywów netto;
 • Likwidacyjna;
 • Odtworzeniowa

Metoda księgowa

Najprostsza metoda majątkowa. Jej zaletą jest to, że nie wymaga dużych nakładów. Podstawę do określenia wartości w tej metodzie stanowi bilans przedsiębiorstwa, który powinien być sporządzony na datę wyceny. Wartość określa się poprzez określenie różnicy między wartością księgową aktywów, a sumą wartości księgowej pasywów bieżących i zobowiązań długoterminowych. Podstawową wadą tej metody jest fakt, że wartość księgowa nie równa się z reguły wartości rynkowej.

Metoda skorygowanych aktywów netto

Przyjęta za punkt wyjścia wartość księgowa (ewidencyjna) jest korygowana poprzez zaktualizowanie wartości aktywów i kapitałów obcych do ich wartości rynkowej. Podstawową zaletą tej metody jest możliwość szczegółowego argumentowania wyceny poszczególnych składników, co zwiększa wiarygodność wyceny. Metoda opiera się w dużej mierze na specjalistycznej wiedzy z zakresu wyceny środków trwałych, w tym również nieruchomości, wycen wartości niematerialnych i prawnych, a także z zakresu rachunkowości i ekonomii.

Procedura wyceny obejmuje następujące etapy:

 1. Ustalenie bilansu wycenianego przedsiębiorstwa,
 2. Przeprowadzenie niezbędnych korekt polegających na aktualizacji danych na dzień wyceny,
 3. Skorygowanie wartości wszystkich aktywów do ich wartości rynkowej,
 4. Skorygowanie wartości zobowiązań do ich wartości rynkowej,
 5. Określenie wartości przedsiębiorstwa.

Metoda likwidacyjna

Metoda jest stosowana w przypadku całkowitej likwidacji majątku przedsiębiorstwa. Określona w tej metodzie wartość jest wartością likwidacyjną. Otrzymuje się ją odejmując od wpływów ze sprzedaży majątku przedsiębiorstwa koszty związane z likwidacją tego majątku takich jak: koszty transportu, demontażu, odpraw pracowniczych, utylizacji). Metoda ta często zakłada sprzedaż majątku w formie wymuszonej, czyli takiej, gdzie nie dotrzymuje się oczekiwanego okresu ekspozycji majątku na rynku celem uzyskania jak najlepszej ceny, ale oferuje się na tyle niską cenę, aby majątek mógł być szybko spieniężony. Metodą likwidacyjną otrzymuje się najniższą wartość wycenianej spółki.

Metoda odtworzeniowa

Metoda polega na ustaleniu nakładów, jakie musiałby ponieść inwestor, celem stworzenia przedsiębiorstwa o bardzo zbliżonym majątku do przedsiębiorstwa wycenianego. Odtworzenie majątku różni się od zastąpienia tym, że to pierwsze uwzględnia zużycie.

Metody porównawcze

Wycena metodą porównawczą polega na porównaniu wycenianego przedsiębiorstwa do spółek o podobnym profilu działalności, które są notowane na rynku publicznym, lub dla których znane są szczegóły transakcji sprzedaży.

Podstawą porównań są wskaźniki rynkowe takie jak P/E (cena/zysku netto), P/BV (cena do wartości księgowej), P/S (cena do sprzedaży) lub EV/EBITDA (wartość kapitałów własnych do zysku operacyjnego z amortyzacją).

Bardziej technicznie wycena metodą porównawczą polega na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części poprzez obliczenie iloczynu bazy wyceny i mnożnika rynkowego.

W jakich sytuacjach przydatna jest wycena przedsiębiorstwa?

Z naszej praktyki wynika, że potrzeba wyceny firmy zachodzi najczęściej podczas:

 • transakcji kupna/sprzedaży (fuzje, przejęcia, wyjście/wstąpienie wspólnika)
 • restrukturyzacji i przekształcenia formy prowadzonej działalności
  wydzielania Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa
 • likwidacji
 • procesów sprawozdawczości finansowej (np. testy na utratę wartości, ustalanie  wartości środków trwałych)
 • optymalizacji podatkowej (m.in. wycena znaków towarowych i innych składników niematerialnych)
 • przygotowanej likwidacji tzw. pre-pack
 • badania opłacalności inwestycji
 • spraw sądowych

Jakie dokładnie usługi świadczy Kancelaria SIPEX?

Poniżej przedstawiamy listę usług:

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile trwa proces wyceny przedsiębiorstwa?

To jak długo będzie trwał proces wyceny zależy od skomplikowania wyceny i może trwać od dwóch do kilku tygodni. W tym aspekcie staramy się zawsze uzgodnić dogodny termin oddania raportu, dlatego kolejne etapy pracy planujemy już na samym początku.

Ile kosztuje wycena firmy?

Cena wyceny zależy od kilku czynników tj. wielkości przedsiębiorstwa i zastosowanej metodologii.
Większe przedsiębiorstwo to zazwyczaj więcej zależności, uwarunkowań branżowych i porostu więcej informacji do przeanalizowania, a co za tym idzie wyższy koszt wyceny.
Również wybór jednej z opisanych wcześniej metod skutkuje innym nakładem prac potrzebnych do oszacowania wartości spółki. W przypadku metod majątkowych duże znaczenie ma ilość i poziom technologiczny aktywów trwałych. Wycena mniejszej ilości prostych środków trwałych będzie mniej czasochłonna, niż wycena wielkiego zakładu produkcyjnego wykorzystującego nowoczesne technologie.

Gdzie znajdę dodatkowe informacje o wycenie przedsiębiorstw?

Więcej informacji można znaleźć w naszym poradniku.
Jeżeli potrzebujesz informacji ogólnej możesz skorzystać ze strony wikipedii

Wycena nieruchomości

Współpracowaliśmy z:


Najnowsze wpisy poradnika

Jak wycenić nieruchomość pod kredyt?

Spis treści

Obszar działania

obszar działania

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close