Jak wycenić przedsiębiorstwo do sprzedaży?

Wycena przedsiębiorstwa przy sprzedaży

Profesjonalnie wykonana wycena przyda się każdemu przedsiębiorstwu, które chce adekwatnie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, dostarczy niezbędnych informacji o wartości i da podstawę do dalszych negocjacji.

Co warto wiedzieć przed sprzedażą przedsiębiorstwa?

Mając w perspektywie sprzedaż przedsiębiorstwa należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie o to, co stanowi jego istotę, a więc co tak naprawdę podlega sprzedaży. Czy pewna funkcjonalna całość stanowiąca jedno prawo podmiotowe, czy jedynie poszczególne składniki wymienione w art551 K.C. które w zależności od swej istotności i stopnia organizacji mogą stać się przedsiębiorstwem.

Wśród przedstawicieli doktryny dominuje pogląd, iż przedsiębiorstwo należy traktować jako konglomerat złożony z określonych rzeczy, praw oraz innych składników. Sprzedaż przedsiębiorstwa jest więc faktycznie sprzedażą oznaczonego zestawu rzeczy i praw majątkowych. Właściciel może nim rozporządzać i jego uprawnienia są podobne do właścicielskich uprawnień z art. 140 K.C., jednak nie jest to prawo własności w sensie dosłownym. Roszczenia ochronne bowiem nie dotyczą przedsiębiorstwa jako całości, lecz jedynie poszczególnych jego składników, zarówno rzeczowych jak i prawnych. Zgodnie z art. 552 K.C. czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W związku z powyższym, wprawdzie możliwe jest zbycie całego przedsiębiorstwa w drodze jednej czynności prawnej tzn. uno actu, ale zbycie to jest w istocie szeregiem poszczególnych sprzedaży. Oznacza to, że ewentualna prawidłowość każdej z tych transakcji będzie rozpatrywana oddzielnie.

Wybór kategorii wyceny wartości przedsiębiorstwa

Planując wycenę przedsiębiorstwa warto sobie uzmysłowić, że jego wartość to w istocie kalkulacja oceniająca dotychczasowy jego dorobek oraz perspektywy rozwoju. Jest to kalkulacja o tyle specyficzna, że w zależności od zastosowanej metody ten sam podmiot może przedstawiać sobą różną wartość.  Rozpoczynając wycenę firmy należy oznaczyć kategorię wartości, na której będzie się ona całościowo opierać.

Najpowszechniejszym modelem jest standard oparty na tzw. wartości godziwej. Jest to wartość rachunkowa, która odzwierciedla kwotę, za jaką dany element aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane w transakcji rynkowej zawartej pomiędzy zainteresowanymi oraz prawidłowo poinformowanymi i niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość ta jest więc pojęciem szerszym od wartości rynkowej. Wyznaczona zostaje nie tylko przez realny, ale również hipotetyczny rynek, na którym operują w pełni poinformowane strony w toku nieskrępowanych negocjacji.

Jakimi metodami można wycenić przedsiębiorstwo do sprzedaży?

Chęć wyceny własnej firmy może wynikać z różnych przyczyn. Metodę wyceny należy odpowiednio dopasować do celu wyceny. Dzięki temu możemy uzyskać optymalne w stosunku do naszych potrzeb efekty. Pośród metodologii wyceny podmiotów gospodarczych zasadnicze znaczenie mają metody majątkowe. Co do zasady bazują one głównie na bilansie i to na nim opierają się dalsze działania. Wycenie podlega w tym przypadku majątek przedsiębiorstwa rozumiany jako całość aktywów pomniejszona o pasywa obce. Wadą tej metody jest fakt, że nie bierze ona pod uwagę istotnych, lecz pozabilansowych czynników, mogących mieć w dłuższej perspektywie znaczący wpływ na kondycję spółki.

Innym podejściem do określania wartości godziwej cechują się metody dochodowe. Zakładają one, że przedsiębiorstwo przedstawia wartość będącą pochodną jego przyszłych dochodów. Głównym zarzutem podnoszonym w stosunku do tych metod jest dowolność w przyjmowaniu założeń do wyceny. Wobec tego istnieje możliwość zmanipulowania wyników wyceny w sytuacji nierzetelnego podejścia do tego zagadnienia.

Trzecia grupa metod wyceny, to takie za pomocą których dokonuje się porównania wyników finansowych lub innych parametrów osiąganych przez wycenianą firmę do wyników generowanych przez spółki porównywalne. Zaletą jest w tym przypadku prostota. Zasadniczą wadą zaś stosunkowo niska zbieżność wyników finansowych poszczególnych przedsiębiorstw oraz brak informacji na temat specyficznych elementów wpływających na wyniki spółek nadających się do porównania.

Kiedy warto zlecić wycenę przedsiębiorstwa w procesie sprzedaży?

Nosząc się z zamiarem sprzedaży przedsiębiorstwa warto wziąć pod uwagę fakt, że profesjonalnie przygotowana wycena znacznie przyspiesza proces negocjacji i ułatwia stronom dojście do konsensusu. Jednakże taką wycenę warto zlecić nie tylko w przypadku zamierzonej sprzedaży. Wycena spółki lub przedsiębiorstwa jest bowiem ważnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji zarządczych. Stanowi ona bieżący obraz sytuacji w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo i pozwala zawczasu zdiagnozować problemy nurtujące prowadzoną przez nas firmę. Warto zapamiętać, że nawet najlepiej przeprowadzona wycena z biegiem czasu sporo traci na swojej aktualności. Ważne jest więc, aby w przypadku zmiany czynników wpływających na określoną wartość przedsiębiorstwa odpowiednio dokonać aktualizacji wyceny.

Co otrzymuję w ramach wyceny przedsiębiorstwa?

Proces wyceny zakończony jest raportem. Zasadniczym i najbardziej polecanym rodzajem wyceny przedsiębiorstwa jest wycena pełna. Do jej sporządzenia wykorzystuje się kompleksową metodologię i całościową analizę informacji. Cały proces odbywa się z zastosowaniem rygorystycznych procedur mających zapewnić maksymalny obiektywizm i rzetelność. Tego typu raporty wywołują skutki prawne i rodzą odpowiedzialność zarówno po stronie autorów jak i korzystających.

W nielicznych przypadkach wykonuje się raporty uproszczone, mające na celu wstępne oszacowanie wartości przedsiębiorstwa. W szczególności chodzi tu o sytuację, gdy nie ma możliwości sięgnięcia do informacji źródłowych np. w przypadku konfliktu pomiędzy wspólnikami. Uproszczona kalkulacja wartości opiera się na niepełnej bazie informacyjnej wykorzystując w ograniczonym zakresie procedury analityczne.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę o wycenie przedsiębiorstwa.

    Zapytaj o wycenę


    Tagi: