Na czym polega wycena firmy?

Wycena firmy

Wycena firmy jest czynnością zleconą, mającą na celu ustalenie wartości danego podmiotu gospodarczego. Dokonywana jest przez osoby działające na podstawie określonych standardów, w duchu bezstronności, obiektywizmu i poufności. Przedmiotem wyceny firmy może być przedsiębiorstwo rozumiane jako całość lub jedynie jego część, jeżeli jest ona organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w stopniu dostatecznym. Wyodrębnienie to powinno zapewnić niezależność danej części i pozwolić na samodzielną realizację działalności operacyjnej.

Cele i założenia, a wycena firmy

Kwestią rozpoczynającą proces wyceny firmy jest określenie celu, który jest nierozerwalnie sprzężony z funkcją jaką pełnić ma dana wycena. Do przykładowych zadań wyceny można zaliczyć dostarczenie danych koniecznych przy negocjacjach lub przy podejmowaniu decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie.

Sposób przeprowadzenia wyceny firmy jest uwarunkowany wyborem odpowiedniej metody. Wybór nie może być arbitralny lecz jest wypadkową wielu czynników, w tym zależy od uprzedniego powzięcia pewnych założeń.

Jeżeli wycena dotyczy sprawnie zorganizowanego i działającego  przedsiębiorstwa, które dobrze rokuje na przyszłość, to możemy przyjąć założenie kontynuowania działalności. W przypadku zakończenia działalności firmy,  gdy aktywa przedsiębiorstwa są zbywane, jednak nie pod presją czasu i priorytetem jest sprzedaż po jak najkorzystniejszej cenie,  wówczas możemy przyjąć założenie likwidacji działalności w sytuacji nieprzymusowej. Na przeciwległym biegunie leży założenie likwidacji działalności w sytuacji przymusowej,  kiedy to presja czasu  bierze górę nad ceną. Wspomnieć należy jeszcze o sytuacji gdy sprzedaży podlega jedynie funkcjonalnie zorganizowana część mienia wchodząca w skład majątku przedsiębiorstwa. Wówczas mówimy o założeniu likwidacji zbędnych aktywów.

Metody stosowane w wycenie firmy

W zależności od przyjętych założeń, należy dobrać najbardziej odpowiednią metodę wyceny firmy dla danego przedsiębiorstwa. Do wyboru są  trzy rodzaje metod, mianowicie podejście majątkowe, dochodowe i porównawcze.

Wśród metod majątkowych najpopularniejsze są:  metoda wartości skorygowanych aktywów netto, metoda wartości likwidacyjnej oraz metoda wartości odtworzeniowej. Generalnie rzecz ujmując, metody z tej grupy określają wartość przedsiębiorstwa poprzez oznaczenie poszczególnych jego aktywów pomniejszonych o tzw. pasywa obce.  Niestety, pomijają one pewną wartość dodaną jaką niesie z sobą zorganizowane wykorzystanie składników przedsiębiorstwa.

Podejście dochodowe  grupuje metody, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa poprzez prognozowanie przyszłych dochodów  zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu.  Określić  należy więc potencjalne źródła dochodów przy jednoczesnym uwzględnieniu kosztu kapitału. Podejście to obejmuje przede wszystkim metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF, metodę zdyskontowanych zysków oraz metodę zdyskontowanych dywidend.

Trzecim ujęciem sposobu wyceny są tzw. metody  porównawcze.  Wyceniają one wartość  danego przedsiębiorstwa poprzez porównanie go z podobnymi mu podmiotami działającymi na rynku. Kluczową kwestią  jest właściwy i dający się uzasadnić wybór nadających się do porównania przedsiębiorstw. Powinny one należeć do tego samego sektora lub w szczególnych wypadkach, do sektorów pokrewnych. Nie bez znaczenia jest również zastosowanie odpowiednich mnożników porównawczych. Obliczenia powinny być jednorodne dla obu porównywanych przedsiębiorstw, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic i zastosowaniu koniecznych korekt.

Więcej na temat metod wyceny firmy przeczytasz w naszym artykule: https://rzeczoznawcy.net.pl/wycena-spolki-metody

Jeżeli interesuje Cię temat wyceny spółki z o.o., to możesz przeczytać ten artykuł: https://rzeczoznawcy.net.pl/wycena-udzialow-w-spolce-z-o-o 

Trochę inne podejście do wyboru metody jest stosowane w przypadku wyceny firmy spółki jawnej zgodnie z art. 65 KSH, więćej na ten temat znajdziesz w tym artykule: https://rzeczoznawcy.net.pl/jak-wycenic-spolke-jawna

Wybór odpowiedniego standardu wartości

Elementy wpływające na  wybór odpowiedniej metody wyceny firmy wraz z pozostałymi założeniami i ograniczeniami, mają również znaczenie przy wyborze zastosowanego przy danej wycenie standardu wartości. Definiuje on poszukiwaną w procesie wyceny kategorię wartości poprzez odwołanie się do charakteru stron potencjalnej transakcji i warunków jej przeprowadzenia.

W przypadku oparcia wyceny firmy o tzw. godziwą wartość rynkową, zakładamy, że obie działające  strony są dobrze poinformowane o przedmiocie transakcji, ponadto są zainteresowane jej przeprowadzeniem i nie działają pod przymusem.

Wartość sprawiedliwa zakłada  natomiast, że w przymusowej transakcji bierze udział niekoniecznie zainteresowany jej przeprowadzeniem kupujący oraz niezainteresowany przeprowadzeniem transakcji sprzedający. Wyznaczona wartość powinna być sprawiedliwa z punktu widzenia sprzedającego z uwzględnieniem faktu, że nie ma on możliwości utrzymania przedmiotu wyceny.

Wartość inwestycyjna to wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny dla konkretnego inwestora. Specyfika tego rodzaju wartości polega na konieczności uwzględnienia jego indywidualnych wymagań i oczekiwań odnośnie przedmiotu wyceny.

Wartość wewnętrzna to samoistna wartość przedmiotu wyceny postrzegana w oderwaniu od konkretnej transakcji. Opiera się na elementach zawartych w samym przedsiębiorstwie oraz  na czynnikach zewnętrznych mogących mieć wpływ na jego obecną i przyszłą sytuację finansową.

Wybór formy raportu z wyceny firmy

W oparciu o powyższe założenia i metody, może powstać wycena firmy, która przyjmie jedną z trzech postaci.

Forma pełnej wyceny firmy bierze pod uwagę wszystkie podejścia uznane przez wyceniającego za właściwe oraz wszystkie istotne informacje, jakie były dostępne w procesie jej przygotowania. Natomiast celem uproszczonej wyceny firmy jest oszacowanie jego  wartości z pominięciem  niektórych procedur. Pamiętać jednak należy, że zastosowane ograniczenia i uproszczenia powinny jednak zostać dokładnie wymienione i uzasadnione.

Trzecia forma czyli kalkulacja wartości, to oszacowanie przedsiębiorstwa z pominięciem lub uproszczeniem niektórych procedur. Zakres zastosowanych ograniczeń i uproszczeń może zostać uzgodniony pomiędzy wyceniającym i zamawiającym. Wynik z kalkulacji wartości, po uzgodnieniu z zamawiającym, może zostać przedstawiony w formie ustnej,  podczas gdy raporty z dwóch pierwszych rodzajów wycen prezentuje się w formie pisemnej.

Co jest efektem wyceny firmy?

Efektem przedstawionej, w jednej ze wskazanych powyżej form, wyceny jest tzw. rekomendacja wartości. Rekomendowana wartość może przybrać  formę konkretnej kwoty lub przedziału wartości. W sytuacji gdy wycena różnymi metodami prowadzi do mocno zróżnicowanych wyników, wyceniający powinien zidentyfikować i wyjaśnić przyczyny tych różnic oraz zaprezentować czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa.

Raport z wyceny firmy jest autorską opinią o wartości przedmiotu wyceny wraz z przedstawieniem założeń stanowiących podstawę szacowania. Jego zawartość  powinna być tożsama z przyjętym celem wyceny a konkluzje powinny być przedstawione w sposób jasny i nie budzący wątpliwości. Prezentując w raporcie otrzymane rezultaty z wyceny, należy koniecznie podać przyjęte założenia.

Raport z wyceny może być przedstawiony jedynie zlecającemu, chyba że wyrazi on zgodę na przedstawienie raportu osobom trzecim. Wyjątkiem od tej reguły jest, wydany przez sąd lub inny organ, nakaz udostępnienia raportu z wyceny.

Szerszy opis polskiego standardu wyceny firmy znajdziesz na stronie internetowej: https://srmww.pl/images/pliki_standardy_zawodowe/KSWS/KSWS_wycena_przedsiebiorstw.pdf

Sprawdź też naszą ofertę wyceny przedsiębiorstwa na tej stronie: https://rzeczoznawcy.net.pl/uslugi-podstawowe/wycena-przedsiebiorstwa/

Możesz ocenić ten artykuł.
[Razem: 1 Średnia: 4]