Wycena aportu według wartości rynkowej

Początek 2017 roku przyniósł zmiany w przepisach obu ustaw podatkowych, zarówno tej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych ( art. 17 ust. 1 pkt 9), jak i od osób prawnych ( art. 12 ust. 1 pkt 7). Poprawki te zlikwidowały dotychczasową możliwość dość swobodnego określania wartości wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółki tytułem aportu.

Aport do spółki w wartości nominalnej

W swoim poprzednim kształcie normy te często wykorzystywano w celu optymalizowania zobowiązań podatkowych. W pewnych warunkach umożliwiały one bowiem, wnoszącemu wkład niepieniężny do spółki, zmniejszenie obciążenia podatkiem dochodowym poprzez zaliczenie części aportu na poczet kapitału zapasowego. Co ważne, opodatkowaniu w tej sytuacji podlegał jedynie przychód pochodzący z wkładu na kapitał zakładowy. Kluczowe znaczenie miało to, że przychód stanowiła nominalna a nie rynkowa wartość udziałów otrzymanych w zamian za ten wkład. Wartość nominalna była w istocie dość swobodnie określana przez umawiające się strony. Owa dowolność ograniczona była jedynie przez porównywalną z wyzyskiem niewspółmierność w stosunku do nominalnej wartości nabywanych udziałów. W dodatku, wyrokiem II FSK 1772/13 Naczelny Sad Administracyjny ostatecznie odebrał urzędom podatkowym prawo weryfikowania wysokości nominalnej, uznając, że z samej definicji jest to wartość, która uwidoczniona została na określonym dokumencie (nominale), a więc może, ale nie musi być ona równoznaczna z wartością rynkową. Organy podatkowe utraciły tym samym prawo do wtórnego ustalania przychodu z tytułu obejmowanych udziałów w oparciu o argumentację, że ich wartość nominalna odbiega od ceny rynkowej.

Od 2017 r. aport wyceniaj wyłącznie w wartości rynkowej

W powyższym stanie rzeczy fiskus nie poniechał sprawy i w styczniu 2017 roku weszła w życie nowelizacja obu wspomnianych ustaw. W obecnym stanie prawnym, za przychód wnoszącego do spółki wkład niepieniężny (inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) uważa się wartość oznaczoną w umowie spółki lub jej statucie, ewentualnie w innym dokumencie o podobnym charakterze. Jeżeli wartość ta nie zostanie określona lub będzie niższa od wartości rynkowej, to urząd skarbowy ma prawo przyjęcia za podstawę opodatkowania wartość rynkową takiego wkładu, określoną na dzień przeniesienia własności jego przedmiotu. Zmiany sprawiły również, że bez znaczenia pozostaje sposób rozdzielenia wkładu pomiędzy kapitał zakładowy i zapasowy. Dla ustalenia wysokości podatku istotna jest obecnie rynkowa wartość wkładu, a nie jego przeznaczenie.
W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera rzetelnie i profesjonalnie przeprowadzona wycena wprowadzanego do spółki wkładu. Może bowiem ona uchronić przed uciążliwym sporem z organami podatkowymi w przypadku, gdy te ostatnie zakwestionują jego wartość.

Możesz ocenić ten artykuł.
[Razem: 1 Średnia: 4]