Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową (DCF): na czym polega metoda dochodowa w wycenie przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową

Metody dochodowe to zdecydowanie najpopularniejsze metody wyceny przedsiębiorstw, w przypadku których szacowanie wartości odbywa się na podstawie przyszłych przepływów pieniężnych. Na czym polega zatem metoda DCF? Kiedy należy zachować ostrożność przy jej stosowaniu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Metody dochodowe – grupa metod wyceny przedsiębiorstw na podstawie przyszłych przepływów pieniężnych

Jak wspomniano we wstępie metody dochodowe to najpopularniejsze metody wyceny przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, że może być ona stosowana zarówno w przypadku już istniejących firm, jak i nowych projektów bądź start-upów. Wycena przedsiębiorstwa polega w tym przypadku na oszacowaniu wartości firmy na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych, które będą przez nią generowane w przyszłości. W tym miejscu należy podkreślić, że metoda dochodowa uwzględnia nie tylko zdolność firmy do generowania zysków, ale także ryzyko związane z wykonywaniem danej działalności. Prognozowane przepływy pieniężne pozwalają bowiem określić wartość przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie właściwych wskaźników, których przykładem może być stopa dyskontowa.

Istota Metody DCF w wycenie spółek

Metody dochodowe to przede wszystkim metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (discounted cash flows), której istotną w dokonywaniu wyceny spółki jest powiązanie aktualnej wartości całego przedsiębiorstwa bądź jego istotnego aktywa z dochodami, które będzie ono generowało w przyszłości. Wycena DCF określa zatem, że firma lub akcje spółki są warte tyle ile dochodu przyniosą w przyszłości, co sprawia że obrazuje realną wewnętrzną wartość przedsiębiorstwa. Istotne jest także to, że wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową (DCF) opiera się na wartościach prognozowanych. W związku z tym to, czy wycena spółki będzie rzetelna zależy w dużej mierze od jakości danych, na których podstawie przeprowadzone zostaną prognozy.

Krok po kroku: Proces wyceny metodą DCF

Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową (DCF) to proces, który składa się z kilku etapów. Jak obliczyć wartość firmy? W praktyce wystarczy postępować według poniższej instrukcji krok po kroku.

Określenie prognoz RZIS

Pierwszym etapem wyceny metodą DCF jest prognoza rachunku zysków i strat (RZIS), którą można przeprowadzić na wiele różnych sposobów. W praktyce można bowiem oszacować przyszłe przychody ze sprzedaży, by na ich podstawie dokonać prognozy całego sprawozdania finansowego lub oszacować każdy niezbędny element osobno. Następnie należy obliczyć FCFF, czyli wolne prognozowane przepływy pieniężne dla właścicieli i wierzycieli. W jaki sposób to zrobić? Otóż, jest to możliwe dzięki wykorzystaniu odpowiedniego wzoru FCFF.

Formułowanie kluczowych założeń

Kolejnym krokiem jest sformułowanie kluczowych założeń do wyceny oraz pozyskania dodatkowych informacji. Chodzi między innymi o stosunek długu do kapitałów własnych, czy koszt długu po opodatkowaniu. Duża część założeń opiera się na zasadach przyjętych przez wyceniającego, jednak część z nich wymaga także przeprowadzenia stosownych obliczeń.

Wyliczanie średnio ważonego kosztu kapitału (WACC)

Po sformułowaniu kluczowych założeń do wyceny należy przejść do wyliczenia średnio ważonego kosztu kapitału (WACC). Jak obliczyć WACC? Otóż, w tym przypadku również należy skorzystać z gotowego wzoru, który pozwala określić przeciętny koszt jaki ponosi spółka w związku z korzystaniem z kapitałów własnych oraz obcych. W tym miejscu należy podkreślić także to, że WACC to stopa dyskontowa w modelu w wersji FCFF metody dochodowej.

Ocena zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową (DCF) wymaga na kolejnym etapie oceny zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Dyskontowanie przepływów pieniężnych pozwala określić bieżącą wartość przepływów, które pojawią się w przyszłości. W jaki sposób tego dokonać? Informacje na ten temat można znaleźć w Internecie pod hasłem: zdyskontowane przepływy pieniężne wzór. Po dokonaniu stosownych obliczeń należy dodać do siebie wszystkie zdyskontowane przepływy pieniężne, a otrzymany wynik stanowi pierwszy element rzeczywistej wartości firmy.

Wartość rezydualna: kluczowy element wyceny

Kluczowym elementem wyceny przedsiębiorstwa metodą dochodową (DCF) jest określenie jego wartości rezydualnej. Jest to wartość krańcowa, która określa sumę prognozowanych do nieskończoności wpływów finansowych netto generowanych po okresie szczegółowej prognozy. Model rezydualny również oblicza się według odpowiedniego wzoru, który można znaleźć w Internecie pod hasłem: wartość rezydualna wzór.

Ostateczna wartość spółki: jak ją obliczyć?

Ostatnim etapem wyceny przedsiębiorstwa metodą dochodową (DCF) jest określenie ostatecznej wartości spółki. Należy w tym celu zsumować uzyskane wcześniej zdyskontowane przepływy pieniężne oraz wartość rezydualną. Uzyskaną w ten sposób wartość spółki należy jeszcze pomniejszyć o wartość długu netto (zobowiązania oprocentowane pomniejszone o wartość gotówki i jej ekwiwalentów).

Narzędzia ułatwiające wycenę metodą DCF

Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową (DCF) to proces, który w praktyce można znacznie uprościć. Umożliwiają to narzędzia ułatwiające wycenę metodą DCF, których przykładem może być gotowy kalkulator. Korzysta z niego wiele osób, czego potwierdzeniem może być popularność wyszukiwania w Internecie hasła: wycena DCF kalkulator. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że korzystanie z kalkulatora wymaga posiadania odpowiednich danych wejściowych i zrozumienia założeń leżących u podstaw metody DCF.

v-card

Porozmawiaj o wycenie z doświadczonym ekspertem.

Michał Krzempek

ekspert rzeczoznawca majątkowy

Skorzystaj z naszej wiedzy i porozmawiaj z doświadczonym specjalistą.

Zapytaj o wycenę przedsiębiorstwa

Wskazówki: Kiedy należy zachować ostrożność w stosowaniu DCF?

W związku z tym, że wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową (DCF) opiera się w dużej mierze na prognozach istnieją sytuacje, w których należy zachować ostrożność przy jej stosowaniu. Dotyczy to między innymi wyceny przedsiębiorstw, które:

 • znajdują się w trudnej sytuacji finansowe;
 • działają w cyklicznych branżach, gdzie zyski i przepływy pieniężne podążają za koniunkturą;
 • posiadają aktywa, które nie generują przepływów pieniężnych;
 • przechodzą proces restrukturyzacji;
 • biorą udział w procesie fuzji i przejęć;
 • małych i mikro firm, których wyniki finansowe cechuje duża zmienność oraz niepewność;
 • planują lub są w trakcie dużych inwestycji (w relacji do skali prowadzonego biznesu).

Zalety i wady oraz ograniczenia metody DCF

Złożoność metody dochodowej DCF nie oznacza, że nie posiada ona zalet. Wśród korzyści wyceny przedsiębiorstw przy jej użyciu wymienić należy między innymi możliwość wyceny generowanych przepływów pieniężnych. Istotna jest także możliwość oceny zdolności posiadanego majątku oraz know-how do generowania przepływów pieniężnych w przyszłości oraz możliwość skupienia się na przyszłych dochodach osiąganych przez spółkę. Wśród wad metody DCF wymienić należy natomiast:

 • wysoki stopień złożoności, co wynika z konieczności prognozowania wielu zmiennych, na których oparta zostanie wycena;
 • fakt, że realizacja prognoz finansowych często bywa obarczona dużym ryzykiem;
 • trudności w szacowaniu kosztu kapitału, który może być różny dla różnych grup interesariuszy;
 • ryzyko przeszacowań, szczególnie gdy znaczna cześć wartości spółki to wartość rezydualna.

W tym miejscu należy podkreślić także to, że metoda DCF ma pewne ograniczenia. Chodzi w tym przypadku między innymi o sytuację, kiedy z różnych przyczyn przygotowanie realistycznych prognoz jest utrudnione.

Konsultacje w sprawie wyceny firmy: Jak skorzystać z profesjonalnej pomocy?

Stojąc przed koniecznością określenia wartości przedsiębiorstwa niezależnie od tego, jaką funkcję będzie pełniła wycena firmy warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Nasi specjaliści są w stanie nie tylko dobrać odpowiednie metody wyceny akcji, ale gwarantują również to, że wartość przedsiębiorstwa zostanie oszacowana w sposób rzetelny oraz obiektywny. W efekcie wycena może zostać wykorzystana nie tylko na potrzeby własne firmy, ale również w celu przeprowadzenia transakcji kapitałowych, czy na potrzeby różnego rodzaju postępowań.

Podsumowując należy stwierdzić, że wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową (DCF) to jedna z najpopularniejszych metod wyceny spółek. Bazuje na prognozowanych przepływach pieniężnych, co powoduje, że pozwala przeanalizować perspektywy rozwoju firmy w przyszłości.

Powrót

  Zapytaj o wycenę


  Tagi: wycena firmy, wycena przedsiębiorstwa,