Wycena przedsiębiorstwa metodą skorygowanych aktywów netto (SAN): kluczowe aspekty i kompleksowe rozważenia

Wycena przedsiębiorstwa metodą skorygowanych aktywów netto

Wycena przedsiębiorstwa metodą skorygowanych aktywów netto (SAN) to podejście majątkowe, które uwzględnia korektę wartości elementów bilansu, co ma na celu urzeczywistnienie wyceny firmy. Jak wyglądają poszczególne etapy tego procesu? Na czym polega uwzględnienie pozabilansowych aktywów i pasywów w wycenie SAN? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Metoda skorygowanych aktywów netto (SAN): kluczowe zagadnienia i wyzwania

Wycena przedsiębiorstwa metodą skorygowanych aktywów netto (SAN) zaliczana jest do metod majątkowych i określana jako rozbudowana wersja metody księgowej. Jak każda wycena metodą majątkową bazuje zatem na założeniu, że przedsiębiorstwo jest warte tyle, ile stanowi wartość jego składników majątkowych, pomniejszonych o pozostałe do spłaty zobowiązania. Wyzwaniem jest natomiast urealnienie wartości księgowej składników majątku, co ma na celu określenie ich wartości rynkowej. W związku z tym metoda skorygowanych aktywów netto (SAN) uwzględnia różne korekty, dzięki którym wycena przedsiębiorstwa pozwala oszacować jego wartość rynkową.

Etapowe podejście do metody skorygowanych aktywów netto

Metoda skorygowanych aktywów netto (SAN) składa się z kilku etapów. W praktyce jest to:

  • identyfikacja oraz oszacowanie wartości rynkowej wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa, posiadanych na dzień wyceny;
  • identyfikacja i oszacowanie wartości rynkowej istniejących na dzień wyceny zobowiązań wycenianej firmy;
  • oszacowanie skorygowanej wartości aktywów netto przez określenie różnicy pomiędzy wartością rynkową aktywów, a wartością rynkową zobowiązań;
  • uwzględnienie istotnych zdarzeń gospodarczych, wpływających na wartość wycenianej firmy, które miały miejsce w okresie między datą wyceny a dniem zakończenia prac nad wyceną spółki – w przypadku, gdy decyzje zostały podjęte przed dniem wyceny.

Identyfikacja aktywów i pasywów w wycenie metodą SAN

Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa metodą SAN wymaga identyfikacji wszystkich posiadanych przez firmę aktywów i pasywów. Na tym etapie dobrze jest posłużyć się bilansem przedsiębiorstwa, ponieważ jest to źródło, które powinno uwzględniać większość składników majątku oraz zobowiązań. W tym miejscu należy podkreślić to, że pominięcie któregoś z nich mogłoby zakłamać rezultat wyceny, a co za tym idzie negatywnie wpłynąć na oszacowaną wartość przedsiębiorstwa. Prawidłowo zidentyfikowane aktywa i pasywa należy następnie skorygować, dzięki czemu metoda majątkowa pozwoli określić wartość rynkową firmy. Istotne jest także to, by uwzględnić aktywa niematerialne, które mogą nie znajdować odzwierciedlenia w bilansie przedsiębiorstwa, np. znak towarowy, czy know-how.

Uwzględnianie pozabilansowych aktywów i pasywów w wycenie SAN

Dokonując wyceny przedsiębiorstwa metodą SAN należy uwzględnić również pozabilansowe aktywa i pasywa, ponieważ bilans firmy nie daje pełnego obrazu składników majątku oraz zobowiązań przedsiębiorstwa. Przykładem może być nie tylko wspomniany wcześniej znak towarowy, ale również instrumenty finansowe, należności dochodzone na drodze sądowej, rezerwy na świadczenia pracownicze, czy aktywa lub rezerwy na podatek odroczony. Uwzględnienie tych czynników sprawia, że wartość księgowa netto firmy zostanie odpowiednio skorygowana, a co za tym idzie będzie zbliżona do rzeczywistości.

Stosowanie innych metod i podejść do wyceny poszczególnych aktywów lub zobowiązań

Wycena przedsiębiorstwa metodą skorygowanych aktywów netto (SAN) wymaga oszacowania wartości poszczególnych aktywów oraz zobowiązań. W tym celu zastosować można również inne niż majątkowe metody wyceny składników majątku, co pozwoli określić ich wartość w sposób dokładny i obiektywny. Poszczególne aktywa można zatem wycenić w metodzie dochodowej, by następnie ująć je w wycenie przedsiębiorstwa metodą skorygowanych aktywów netto.

Skorzystaj z naszej wiedzy i porozmawiaj z doświadczonym specjalistą.

Zapytaj o wycenę przedsiębiorstwa

Wycena spółki metodą SAN: kluczowe kroki i wyzwania

Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw mają to do siebie, że kluczowa w ich przypadku jest prawidłowa wycena poszczególnych składników majątku firmy oraz jej zobowiązań. Wymaga to ich identyfikacji, a od jej efektów uzależniona jest skuteczność przeprowadzanej wyceny. Kluczowym krokiem jest w tym przypadku uwzględnienie czynników wpływających na rynkową wartość przedsiębiorstwa, czyli skorygowanie wyceny bilansowej aktywów i pasywów. Następnie pozostaje odjęcie wartości zobowiązań od wartości aktywów firmy, co pozwala oszacować wartość firmy. Wyzwanie stanowi w tym przypadku nie tyle samo przeprowadzenie korekty, co uwzględnienie wszystkich aspektów mających wpływ na rynkową wartość poszczególnych aktywów oraz pasywów.

Sposoby oszacowania wartości aktywów metodą SAN

Szacowanie wartości aktywów metodą SAN może odbywać się na różne sposoby, co ma na celu uzyskanie rezultatu możliwie najbardziej zbliżonego do rzeczywistości. W związku z tym do szacowania wartości poszczególnych aktywów i pasywów wykorzystywane mogą być nie tylko metody majątkowe, ale również również podejście dochodowe. W niektórych przypadkach pozwala uzyskać to dokładniejszy, a co za tym idzie lepszy wynik, co wpływa na skuteczność przeprowadzanej wyceny firmy. Istotna staje się zatem analiza wyceny przedsiębiorstwa, dzięki której można stwierdzić to, czy zastosowano odpowiednie metody szacowania wartości aktywów oraz to, czy dokonano prawidłowej korekty wartości firmy.

Tomasz Maciejak Rzeczoznawca Majątkowy w Krakowie

Porozmawiaj o wycenie z doświadczonym ekspertem.

Tomasz Maciejak

ekspert rzeczoznawca majątkowy

Różne techniki wyceny w kontekście metody SAN

Różne techniki wyceny stosowane przy szacowaniu wartości przedsiębiorstwa metodą SAN mają na celu uzyskanie rezultatu możliwie najbardziej zbliżonego do rynkowej wartości firmy. Wykorzystuje się je zatem zarówno w przypadku wyceny aktywów, jak i pasywów. W kontekście tych drugich pojawia się pytanie czym różni się wartość bilansowa od wartości rynkowej określonego zobowiązania, skoro w bilansie jest ono ujmowane w kwocie przypadającej do zapłaty (ewentualnie powiększonej o należne odsetki). Warto zatem mieć świadomość, że chodzi o sytuację, w której oprocentowanie danego zobowiązania jest ustalane na nierynkowym poziomie. Różnicę można wówczas zauważyć dzięki skapitalizowaniu zobowiązania w okresach płatności umowną stopa procentową oraz zdyskontowaniu rat płatności rynkową stopą procentową.

Wycena metodą SAN: wskazówki i praktyczne porady

Wycena przedsiębiorstwa metodą skorygowanych aktywów netto jest znacznie dokładniejsza niż wykorzystanie metody księgowej. Istotne jest zatem to, by korekty wartości księgowych dokonywane w ramach składników majątkowych ukierunkowane były przede wszystkim na aktualizację ich wartości w stosunku do cen rynkowych oraz ocenę stopnia ich przydatności. W przypadku zobowiązań konieczne jest natomiast uwzględnienie zobowiązań pozabilansowych, czy dokonanie korekty zobowiązań przeterminowanych, trudnościągalnych i spornych do wartości oczekiwanych. Podstawę wyceny stanowi, jednak identyfikacja wszystkich aktywów i pasywów, a proces ten można usprawnić posługując się bilansem przedsiębiorstwa. Dobierając metodę wyceny poszczególnych składników majątku należy pamiętać natomiast o tym, że nie zawsze musi to być metoda majątkowa, ponieważ w niektórych przypadkach lepsze będzie zastosowanie podejścia dochodowego.

Podsumowując należy stwierdzić, że wycena przedsiębiorstwa metodą skorygowanych aktywów netto (SAN) to bardziej zaawansowana wersja wyceny metodą księgową. Doskonale sprawdza się zatem w przypadku firm dysponujących dużym majątkiem oraz posiadających ugruntowaną pozycję na rynku, pozwalając oszacować ich wartość rzeczywistą.

    Zapytaj o wycenę


    Tagi: wycena firmy, wycena przedsiębiorstwa,