Wycena przedsiębiorstwa w fazie wzrostu – jaka strategia sprawdzi się najlepiej?

Faza wzrostu to dla każdego przedsiębiorstwa duża szansa na zwiększenie udziału w rynku, wyjście do klientów z nowymi, atrakcyjnymi rozwiązaniami i wzrost wartości samego biznesu. Ze względu na specyfikę wzrostowej tendencji, niezbędne jest wykorzystanie specyficznych strategii wyceny firm. Sprawdźmy, na czym polega wycena przedsiębiorstwa w fazie wzrostu i jakie metody będą najskuteczniejsze.

Na czym polega wycena przedsiębiorstwa w fazie wzrostu?

Wycena przedsiębiorstwa to proces, którego celem jest ustalenie realnej wartości biznesu jako całości w formie pieniężnej. Specjalnie uformowany zespół analityków na bazie dostarczonych danych finansowych i niefinansowych o firmie realizuje to wielowymiarowe zadanie, analizując szereg czynników i stosując znane strategie wyceny w taki sposób, by finalny efekt zapewniał możliwie jak najlepsze oddanie realnej wartości.

Eksperci podczas wyceny muszą brać pod uwagę cykl koniunkturalny i trendy rynkowe oraz konsumenckie, a także specyfikę samego biznesu. Czy znajduje się ona w fazie wzrostu? Jeśli tak, wycena podmiotu musi zostać wykonana na bazie jednej z metod, które najlepiej oddają wartość firmy dynamicznie zyskującej na wartości.

Wzrost a wycena – jak uniknąć pułapek wyceny wartości firmy?

Wycena przedsiębiorstwa w zdecydowanej większości przypadków odbywa się na bazie metody:

  • majątkowej
  • dochodowej
  • porównawczej

Metody te dobierane są w zależności od funkcji, jaką ma spełniać wycena, ale także branży i właśnie fazy, w jakiej przedsiębiorstwo obecnie się znajduje. To niezwykle istotne, by przed podjęciem działań związanych z wyceną firmy zidentyfikować fazę, która może dostarczyć ważnych informacji o tym, która strategia wyceny okaże się najskuteczniejsza. W przypadku dużych firm o skomplikowanej strukturze, będących w fazie wzrostu, najbardziej rekomendowanym sposobem wyceny jest zastosowanie kilku różnych metod, które w domyśle powinny dostarczyć najbardziej szczegółowej i realnej wyceny biznesu.

v-card

Porozmawiaj o wycenie z doświadczonym ekspertem.

Michał Krzempek

ekspert rzeczoznawca majątkowy

Skorzystaj z naszej wiedzy i porozmawiaj z doświadczonym specjalistą.

Zapytaj o wycenę przedsiębiorstwa

Strategie wyceny dla firm w fazie wzrostu

Istnieje kilka strategii, które znacząco ułatwiają wycenę przedsiębiorstwa zaliczanego do fazy wzrostu. Spośród najczęściej wybieranych strategii na szczególną uwagę zasługują:

Metoda Venture Capital

Metoda znana już od ponad 30 lat, która pozwala na ustalenie realnej wartości firmy na bazie wielkości środków do inwestowania, oczekiwanego zwrotu z inwestycji, a także wartości rezydualnej. W strategii wyceny Venture Capital bardzo istotne jest połączenie dobrze znanej metody mnożnikowej z metodą DCF.

Metoda Dave’a Berkusa

To metoda wyceny firmy, która jest we wczesnym stadium rozwoju i nie generuje jeszcze przychodów – czynnika podstawowego przy wykonywaniu wyceny przedsiębiorstwa. To metoda nieco bardziej opisowa, która wykorzystywana w momencie, gdy przedsiębiorstwo ma potencjał do osiągania przychodów na poziomie 20 milionów dolarów w ciągu następnych 5 lat. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, metoda Dave’a Berkusa zakłada wycenę 5-etapową, w której kryteriami jest pomysł na biznes, prototyp rozwiązania, potencjał kadry zarządzającej, kryterium wdrożenia i sprzedaży, a także alianse strategiczne. Taka strategia uważana jest za relatywnie nieobiektywną, dlatego warto ją w przyszłości łączyć z tradycyjnymi metodami wyceny przedsiębiorstwa.

Metoda Risk Factor Summation

Metoda biorąca pod uwagę aż 12 czynników ryzyka, którym nadaje się wartość od -2 (czynnik bardzo negatywnie oceniony) do 2 (czynnik o bardzo niskim ryzyku). Na podstawie tej oceny szacuje się wynik skorygowany o czynniki zewnętrzne, takie jak trendy czy kondycja gospodarki w kraju.

W skład 12 czynników wchodzi potencjał wyjścia z inwestycji, ryzyko reputacyjne, ryzyko międzynarodowe, ryzyko technologiczne, ryzyko prawne, ryzyko konkurencji, ryzyko związane z uzyskanie kapitału i jego regulowaniem, ryzyko produkcyjne, ryzyko sprzedażowe, ryzyko związane ze sporami sądowymi, etap rozwoju biznesu, a także specyfika zespołu zarządzającego.

Metoda wieloetapowa

W strategii wyceny wieloetapowej rozkłada się cykl życia przedsiębiorstwa na konkretne etapy, które następnie analizuje się pod kątem prawdopodobieństwa sukcesu i porażki, a także potencjalnych nakładów inwestycyjnych. Wynik oceny jest następnie aktualizowany o ryzyko, co pozwala na ustalenie wartości realnej.

Metoda Scorecard Valuation

To metoda wywodząca się bezpośrednio z metod porównawczych, gdzie pod uwagę bierze się także przedsiębiorstwa działające w tej samej branży i w tym samym regionie. Nowością w metodzie Scorecard Valuation jest jednak ustalenie procentowego ujęcia każdego kryterium w stosunku do konkurencji. Wszystkie brane pod uwagę kryteria (takie jak środowisko konkurencyjne, potencjał produktu, marketing itd.) są analizowane pod względem korekty względem konkurencji, a następnie końcowa ocena potencjału na tle innych podmiotów.

Metoda opcji realnych

Ostatnia strategia wyceny przedsiębiorstwa w fazie wzrostu to metoda opcji realnych. To podejście, w którym eksperci oceniają wpływ zmiennych otoczenia na reakcję wzrostową przedsiębiorstwa. To strategia świetnie sprawdzająca się w przypadku podmiotów, które są oceniane jako bardzo elastyczne, ale jednocześnie z dużym poziomem ryzyka. Jest to strategia rzadko wykorzystywana, aczkolwiek przydatna w sytuacji oceny wartości realnej firmy we wczesnych stadium rozwoju.

Ryzyko a wzrost – jak ocenić ryzyko w kontekście rosnącej wartości firmy?

Rosnąca wartość firmy to powód do dumy dla przedsiębiorców, którzy wychodzą z prostego i jakże słusznego założenia, że im bardziej dynamiczny wzrost przedsiębiorstwa, tym jego większa wartość. Dla ekspertów odpowiedzialnych za wycenę takiej firmy jest to z kolei dodatkowe wyzwanie, w którym czas i potencjalne przychody, przepływy pieniężne i wzrost aktywów musi być odpowiednio prognozowany w obliczu czynników zewnętrznych.

Jak zatem ocenić ryzyko poprawności wyceny w kontekście rosnącej wartości firmy? Sprawdzonym sposobem jest wykorzystanie dwóch, a w wielu przypadkach nawet trzech strategii wyceny podmiotów w fazie wzrostu. Każda metoda w nieco inny sposób podchodzi do kwestii oceny realnej wartości firmy, a zbliżone wyniki każdej metody pozwolą na stworzenie założenia, zgodnie z którym poczyniona wycena jest zbliżona do wartości rynkowej.

    Zapytaj o wycenę


    Tagi: metody wyceny, wartość firmy, wycena firmy, wycena przedsiębiorstwa,