Jak wycenić wartość firmy: zalety i ograniczenia metody mnożnikowej w wycenie biznesu

Wycena firmy to proces, który może być realizowany różnymi metodami, co należy dopasować do funkcji, którą ma on pełnić. Na czym polega zatem metoda mnożnikowa w wycenie przedsiębiorstwa? Jakie są jej zalety i ograniczenia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polegają metody mnożnikowe?

Wycena przedsiębiorstwa metodą mnożnikową polega na zastosowaniu wskaźników do kluczowych wskaźników finansowych firmy, np. EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji). Wycena metodą mnożnikową zaliczana jest do porównawczych metod wyceny przedsiębiorstw, ponieważ wartość spółki określana jest poprzez analizę wycen i transakcji innych firm. Istotny jest zatem ich odpowiedni dobór, ponieważ powinny to być podmioty o zbliżonym profilu działalności, czy wielkości. Istotne jest także uwzględnienie innych aspektów, czego przykładem może być między innymi unikalność modelu biznesowego, etap rozwoju przedsiębiorstwa, wartość kapitału intelektualnego, ryzyka rynkowe oraz prognozy wzrostu. Wśród metod mnożnikowych wyróżnia się dwa podstawowe sposoby wyceny firm, które stanowi metoda giełdowych mnożników rynkowych (porównanie z przedsiębiorstwami notowanymi na giełdzie) oraz metoda transakcyjnych mnożników rynkowych (porównanie ze spółkami nie będącymi przedmiotem transakcji na rynku publicznym).

Metoda wyceny przedsiębiorstwa przy użyciu mnożnika EBITDA

W podejściu porównawczym najczęściej polecanym mnożnikiem do wyceny przedsiębiorstwa jest EBITDA, czyli zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji. Wykorzystując go można bowiem określić wartość przedsiębiorstwa w stosunku do uzyskiwanych przez niego dochodów operacyjnych powiększonych o amortyzację. Wycena spółki pozwala zatem określić jej efektywność operacyjną, w związku z tym doskonale sprawdza się przede wszystkim w przypadku dużych i ustabilizowanych przedsiębiorstw.

Procedura przeprowadzenia wyceny metodą mnożnikową

Wycena przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metody mnożnikowej składa się z czterech etapów. W praktyce procedura wygląda następująco:

 • znalezienie podmiotu bądź grupy podmiotów, z którymi zostanie porównana wyceniana firma;
 • wybór odpowiedniego mnożnika, który będzie stanowił podstawę wyceny spółki;
 • wyznaczenie dla wycenianej firmy wielkości będącej podstawą wybranego wskaźnika lub ich grupy;
 • określenie wartości przedsiębiorstwa poprzez pomnożenie wybranego mnożnika (bazy) przez wielkość ekonomiczną wycenianej firmy (sprzedaż, zysk, przepływy pieniężne itp.).

Skorzystaj z naszej wiedzy i porozmawiaj z doświadczonym specjalistą.

Zapytaj o wycenę przedsiębiorstwa

Neutralizacja przeszkód w wycenie metodą porównawczą

W trakcie wyceny przedsiębiorstwa metodą mnożnikową pojawiają się dwie przeszkody, czyli wybór właściwej spółki do porównań oraz wybór właściwej kategorii ekonomicznej dla wycenianej firmy, a co za tym idzie związanego z nią mnożnika. W jaki sposób je zneutralizować? Otóż, w pierwszym przypadku należy wybrać przedsiębiorstwo, które jest notowane na giełdzie, a co za tym idzie na bieżąco wyceniane przez rynek. Metoda możnikowa pozwala porównać obie firmy pod różnym kątem, a co za tym idzie stosunkowo dokładnie określić wartość wycenianego przedsiębiorstwa. Wybór odpowiedniego mnożnika wymaga natomiast analizy zarówno wycenianej firmy, jak i sektora, w którym ona funkcjonuje, ponieważ pozwoli to zastosować wskaźnik odpowiadający potrzebom wyceny.

Jak wytypować trafnie mnożniki do wyceny

Jak wspomniano w poprzednim akapicie wybierając mnożniki wyceny przedsiębiorstwa należy przeanalizować zarówno samą spółkę, jak i specyfikę branży, w której ona funkcjonuje. Skuteczność metody mnożnikowej uzależniona jest bowiem w dużej mierze od trafnego wytypowania wskaźników. W praktyce należy zatem odkryć takie relacje finansowe, które pozwolą oddać specyfikę funkcjonowania danej firmy.

Najważniejsze mnożniki do wyceny przedsiębiorstwa

Porównanie rynkowych mnożników w wycenie firm pozwala dokonać trafnego wyboru wskaźnika, a co za tym idzie określić wartość przedsiębiorstwa w taki sposób, by wycena spełniała określoną funkcję. Wśród najważniejszych mnożników do wyceny spółki wymienić należy:

 • P/S, czyli cena do sprzedaży na jedną akcję, w przypadku którego wycena przedsiębiorstwa uzależniona zostaje od wielkości przychodów ze sprzedaży produktów i usług;
 • P/E, czyli cena akcji spółki do osiąganych przez nią zysków;
 • P/BV, czyli cena akcji spółki do jej wartości księgowej;
 • EV/EBITDA, czyli wartość przedsiębiorstwa w stosunku do jego dochodów operacyjnych powiększonych o amortyzację;
 • EV/EBIT, czyli wartość przedsiębiorstwa w stosunku do jego dochodów operacyjnych bez amortyzacji;
 • EV/S, czyli wartość przedsiębiorstwa w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży;
 • EV/FCF, czyli porównanie całkowitej wartości.

Zastosowanie w praktyce wyceny mnożnikowej EV|EBITDA

Zastosowanie mnożników w praktyce biznesowej jest bardzo proste, co sprawia, że wycenę firmy przeprowadza się stosunkowo szybko. Przykładowo jeżeli wskaźnik EBITBA firmy X wynosi 3 mln złotych, a mnożnik dla branży, w której ona funkcjonuje wynosi 5 to wycena przedsiębiorstwa metodą mnożnikową pozwala określić wartość firmy jako 15 mln złotych. Przy określaniu wartości istotna jest oczywiście analiza rynkowych mnożników wycenie firm, a także znalezienie porównywalnej spółki, do której będzie można się odnieść.

Wycena spółki metodą mnożników rynkowych wymaga realizacji następujących zadań:

 • wyboru spółek porównywalnych, co pozwoli oszacować mnożniki bazowe;
 • wyboru odpowiednich mnożników do wyceny, ponieważ mogą to być zarówno wskaźniki oparte o kapitały własne, jak i wskaźniki oparte o wartość przedsiębiorstwa;
 • kalkulacji mnożnika bazowego, której dokonuje się na podstawie grupy mnożników oszacowanych dla spółek porównywalnych;
 • przemnożenia mnożnika bazowego przez odpowiednią wielkość finansową spółki wycenianej i ustalenie wartości kapitału własnego.

Skorzystaj z naszej wiedzy i porozmawiaj z doświadczonym specjalistą.

Zapytaj o wycenę spółki dla potrzeb sukcesji

Różnice między metodą mnożnikową a innymi metodami wyceny

Jak wycena przedsiębiorstwa metodą mnożnikową wypada w zestawieniu z innymi metodami szacowania wartości? Otóż, bardzo często jest ona zestawiana z metodą DCF. Ta druga jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, ponieważ wymaga szczegółowych prognoz przyszłych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa oraz stosowania stopy dyskontowej, co może być złożone, gdyż obejmuje wiele założeń i estymacji. Wycena przedsiębiorstwa metodą mnożnikową bazuje natomiast na aktualnych wskaźnikach finansowych firmy i porównuje je z już istniejącymi, publicznie dostępnymi danymi rynkowymi. W efekcie proces wyceny jest znacznie prostszy, a metoda ta pozwala szybko określić wartość przedsiębiorstwa, co może być istotne w przypadku konieczności podejmowania decyzji w krótkim czasie.

Metoda porównawcza jakie posiada wady?

Mimo iż metoda mnożnikowa jest stosunkowo prosta i szybka to wycena przedsiębiorstwa przy jej zastosowaniu posiada również wady. Co należy wśród nich wymienić? Chodzi przede wszystkim o subiektywność oraz duży stopień dowolności w zakresie przyjmowania poszczególnych danych do wyceny przez co nie zawsze będzie ona dokładana. Na rzetelność wyceny negatywnie wpływa również zastosowanie w szacowaniu wartości księgowych, które są podatne na manipulacje. Poza tym istotną wadą metody porównawczej są ograniczenia w możliwości wykorzystania, ponieważ nie zawsze możliwe jest znalezienie porównywalnego podmiotu, co jest podstawą wyceny.

Metoda mnożnikowa – dlaczego warto zlecić wycenę firmy ekspertom?

Wycena przedsiębiorstwa metodą mnożnikową uznawana jest za jeden z najszybszych sposobów szacowania wartości firm. Mimo prostoty warto proces ten zlecić profesjonalistom. Jest to istotne ponieważ znają oni zalety i ograniczenia metody mnożnikowej w wycenie firm, a co za tym idzie wybiorą ją wówczas, gdy będzie ona odpowiadał celowi szacowania wartości. Dzięki wiedzy i doświadczeniu będą również w stanie wybrać właściwy wskaźnik, a także znaleźć odpowiednie przedsiębiorstwo, do którego odniesiona zostanie wycena.

Podsumowując należy stwierdzić, że wycena przedsiębiorstwa metodą mnożnikową to proces, który pozwala szybko oszacować wartość firm, działających w branżach reprezentowanych przez wiele podmiotów. Dokładność wyceny uzależniona jest oczywiście od wielu aspektów, w związku z czym jej przeprowadzenie warto zlecić profesjonalistom.

  Zapytaj o wycenę


  Tagi: wartość firmy, wycena firmy, wycena przedsiębiorstwa,