„Demony złej wyceny”, czyli najczęściej popełniane błędy w wycenie wartości firmy

Nieprawidłowa wycena wartości firmy może nie tylko utrudnić jej sprzedaż, ale również negatywnie wpłynąć na kwestie związane z zarządzaniem i podejmowaniem kluczowych decyzji. Jakie są zatem najczęściej popełniane błędy w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa? Odpowiadamy.

Współczesna metodyka wyceny przedsiębiorstw

Wycena wartości firmy dokonywana jest z uwzględnieniem różnych metod, które klasyfikuje się jako dochodowe, majątkowe, porównawcze oraz mieszane. Każde podejście znacznie się od siebie różni, ponieważ poszczególne metody wyceny przedsiębiorstw bazują na innych czynnikach. Metody dochodowe skupiają się bowiem na zdolności firmy do generowania przychodów, co znacznie różni je od metod majątkowych, które skupiają się na ustaleniu wartości aktywów pomniejszonych o posiadane przez firmę zobowiązania. W niektórych przypadkach wycena spółki wymaga zastosowania metod porównawczych, które jak sama nazwa wskazuje opierają się na porównaniu wartości przedsiębiorstwa do innej firmy działającej w tej samej branży. Chcąc otrzymać jak najbardziej wiarygodną wycenę przedsiębiorstwa warto zastosować podejście mieszane, które uwzględnia kilka różnych metod. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że szacowanie wartości firmy powinno wykorzystywać metody, które będą odpowiadały celowi oraz funkcji, którą ma pełnić wycena wartości przedsiębiorstwa.

„Demony złej wyceny”, czyli popularne błędy w szacowaniu wartości firmy

Jak wspomniano we wstępie błędy w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa mogą wpływać na jej wiarygodność, a co za tym idzie nie tylko utrudnić jego sprzedaż, ale negatywnie wpłynąć również na zarządzanie firmą. Wycena może być bowiem przeprowadzana między innymi w celu dostarczenia informacji niezbędnych do podejmowania decyzji, czy zabezpieczenia kredytu. Jakie są zatem najpopularniejsze błędy w szacowaniu wartości? Otóż, jako “demony złej wyceny” można wymienić poniższe kwestie.

Stronniczość

Błędy w wycenie przedsiębiorstwa bardzo często wynikają ze stronniczości. Jak to rozumieć? Otóż, chodzi w tym przypadku o to, że liczby mogą być manipulowane w taki sposób, by pasować do założonej wcześniej ceny. Oczywiście nie będzie ona miała wówczas wiele wspólnego z faktyczną wartością przedsiębiorstwa. Stronniczość może mieć różne źródła, a najczęściej wynika z wcześniejszych przekonań na temat wartości przedsiębiorstwa, presji zewnętrznej czy założeń dotyczących rozwoju firmy w przyszłości. Istotne jest zatem to, by być obiektywnym w stosunku do wartości przedsiębiorstwa oraz mieć świadomość tego, że stronniczość negatywnie wpłynie na proces wyceny.

Niepewność

Na pojawienie się błędów w wycenie wartości przedsiębiorstwa niewątpliwie wpływa również niepewność, która może być zarówno efektem błędów w szacowaniach (niepewność estymacyjna), jak i zmian w otoczeniu makroekonomicznym (niepewność ekonomiczna). Źródła niepewności mogą być naprawdę różne, co może negatywnie wpływać na szacowanie przepływów pieniężnych czy stóp wzrostu. Niepewność należy zatem uwzględnić jako ryzyko wyceny przedsiębiorstwa.

Złożoność

Błędy w wycenie przedsiębiorstwa są także efektem jej złożoności. Jest to efektem tego, że współczesne przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej skomplikowane, co automatycznie powoduje, że bardziej złożone stają się metody ich wyceny. Negatywnie wpływa to na skuteczność wyceny, ponieważ nadmierna złożoność modelu może zakłamywać jej rezultat. Kluczem jest zatem prostota oraz skupienie się na podstawowych założeniach, co pozwoli wiarygodnie oszacować wartość firmy.

v-card

Porozmawiaj o wycenie z doświadczonym ekspertem.

Michał Krzempek

ekspert rzeczoznawca majątkowy

Skorzystaj z naszej wiedzy i porozmawiaj z doświadczonym specjalistą.

Zapytaj o wycenę przedsiębiorstwa

Pułapki jednostronnego podejścia – ignorowanie różnorodności metod wyceny

Co jeszcze może przyczyniać się do pojawienia się błędów w wycenie przedsiębiorstwa? Otóż, pułapką może być jednostronne podejście do szacowania wartości. W praktyce sprowadza się ono do ignorowania różnorodności metod wyceny. Chcąc skutecznie określić wartość firmy warto bowiem zastosować dwie różne metody wyceny, a następnie wybrać tę z nich, która lepiej odzwierciedla faktyczną wartość przedsiębiorstwa. Istotna jest oczywiście wówczas odpowiednia argumentacja stojąca za wyborem konkretnej metody.

Błąd wyceny oparty na przeszłości – nadmierne poleganie na danych historycznych

Bardzo często pojawiającym się błędem w wycenie przedsiębiorstw jest nadmierne poleganie na danych historycznych. Błąd wyceny oparty na przeszłości może skutkować zarówno jej zaniżeniem, jak i zawyżeniem, ponieważ aktualna sytuacja rynkowa może znacznie się zmienić, a powrót do poprzedniego stanu może być niemożliwy, np. ze względu na postępujący rozwój technologii, a co za tym idzie zmianę trendów rynkowych czy zachowań klientów.

Zagrożenia związane z niedoszacowaniem wartości – pomijanie czynników niematerialnych

Błędem w wycenie przedsiębiorstwa jest niewątpliwie również pomijanie czynników niematerialnych, co będzie skutkowało ryzykiem niedoszacowania wartości. Wycena aktywów niematerialnych jest istotna, ponieważ one również stanowią aktywa firmy, a w niektórych przypadkach wartości niematerialne i prawne mogą stanowić jej największą część. Jest to efektem sprawdzonego know-how czy dysponowaniem różnego rodzaju licencjami. Bardzo ważny czynnik stanowi również znak towarowy, który jest kluczowym elementem wyceny wartości marki.

Błąd przeszacowania wartości – nadmierna optymizacja

Błąd przeszacowania wartości może wynikać również z nadmiernej optymizacji. Co to oznacza? Otóż, chodzi w tym przypadku o zbyt optymistyczne podejście w zakresie wyceny akcji spółki akcyjnej czy szacowania wartości majątku przedsiębiorstwa. Wielokrotnie jest to efektem życzeniowego podejścia właściciela firmy bądź osób dokonujących wyceny co ma na celu uzyskanie jak najwyższego wyniku. Prowadzi to do przeszacowania wartości spółki, co może powodować trudności w skutecznym przeprowadzeniu transakcji kapitałowych czy zakłamywać informacje dostarczane na potrzeby zarządzania firmą.

Nieaktualne prognozy finansowe – brak uwzględnienia zmieniających się trendów rynkowych

Negatywnie na rezultat wyceny wartości przedsiębiorstwa wpływają także nieaktualne prognozy finansowe. Brak uwzględnienia zmieniających się trendów rynkowych może w praktyce przyczynić się zarówno do przeszacowania, jak i niedoszacowania wartości. Korzystanie z aktualnych prognoz finansowych jest istotne ze względu na to, że wycena wartości przedsiębiorstwa powinna uwzględniać nie tylko jej aktualną wartość, ale również perspektywy firmy na przyszłość. Chcąc jej określić należy przeanalizować aktualne trendy rynkowe oraz spróbować przewidzieć to, co może wydarzyć się na rynku w przyszłości.

Podsumowując należy stwierdzić, że wyceniając wartość firmy można popełnić wiele różnych błędów, które negatywnie wpłyną na rezultat wyceny, skutkując niedoszacowaniem bądź przeszacowaniem wartości. Chcąc tego uniknąć warto zatem być świadomym najczęściej pojawiających się błędów w wycenie oraz tego, z czego one wynikają.

    Zapytaj o wycenę


    Tagi: wycena przedsiębiorstwa,