Jak zwiększyć wartość przedsiębiorstwa przed sprzedażą firmy?

Wprowadzenie

Naturalne jest to, że w przypadku sprzedaży firmy jej dotychczasowy właściciel dąży do uzyskania jak najwyższej ceny. Powinien zatem odpowiednio przygotować się do przeprowadzenia tego typu transakcji i podjąć działania, które pozwolą zwiększyć wartość przedsiębiorstwa przed jego sprzedażą. Jakie? Odpowiedź na to oraz inne pytania znajduje się w niniejszym artykule.

Ocena aktualnej wartości przedsiębiorstwa – punkt wyjścia do działań

Jak wspomniano we wstępie zamierzając podnieść wartość firmy przed jej sprzedażą należy odpowiednio przygotować się do przeprowadzenia tego typu transakcji. Punkt wyjścia powinna stanowić zatem wycena przedsiębiorstwa, która pozwoli określić jego aktualną wartość. Przeprowadzając ją należy zatem zadbać o dobór odpowiednich metod, które powinny odpowiadać funkcji wyceny firmy, którą jest jej udział w transakcji kapitałowej. Jest to istotne zarówno jeśli dokonywana jest wycena spółki, jak i wtedy, gdy przeprowadzana jest wycena jednoosobowej działalności gospodarczej. W obu przypadkach aktualna wartość przedsiębiorstwa pozwala zdiagnozować obszary, które można poprawić w celu uzyskania wyższej kwoty sprzedaży firmy, a co za tym idzie stanowi punkt wyjścia do dalszych działań.

Najważniejsze elementy wyceny przedsiębiorstwa przed sprzedażą

Mając na celu zwiększenie wartości biznesowej przedsiębiorstwa warto wiedzieć to, co wpływa na wartość firmy przed sprzedażą. Oczywiście wiele w tym przypadku zależy od przyjętych metod wyceny, ponieważ metody majątkowe opierają się na bilansie, czyli wartości składników majątku przedsiębiorstwa. Przeprowadzana jest zatem wycena majątku trwałego oraz wycena aktywów niematerialnych, których przykładem może być wycena znaku towarowego. Metody dochodowe nie uwzględniają jednak czynników pozabilansowych, które w długofalowej perspektywie mogą mieć istotny wpływ na kondycję oraz wartość firmy. Wycena wartości marki przed sprzedażą powinna uwzględniać zatem także zdolność przedsiębiorstwa do generowania dochodów w przyszłości. To właśnie ten aspekt jest kluczowy w przypadku metod dochodowych, które również umożliwiają określenie wartości godziwej przedsiębiorstwa. Uzupełnić można je o porównanie wyników finansowych lub innych parametrów osiąganych przez wycenianą firmę do wyników generowanych przez spółki o podobnym profilu działalności oraz wielkości. Stosując wszystkie trzy rodzaje metod wyceny przedsiębiorstwa można mieć pewność, że wycena jego wartości będzie rzetelna i uwzględni wszystkie najważniejsze elementy wpływające na cenę dokonywanej sprzedaży firmy.

v-card

Porozmawiaj o wycenie z doświadczonym ekspertem.

Michał Krzempek

ekspert rzeczoznawca majątkowy

Skorzystaj z naszej wiedzy i porozmawiaj z doświadczonym specjalistą.

Zapytaj o wycenę przedsiębiorstwa

Jak wpłynąć na wyższą wartość wyceny firmy?

Jak podnieść wartość wyceny firmy? Otóż, warto w wdrożyć w tym celu system zarządzania wartością, czyli z ang. Value Based Management. Jest to koncepcja opracowana w latach 50 XX wieku, która zakłada, że celem zarządzania firmą nie jest jedynie generowanie przez nią zysków, ale również trwały rozwój, a co za tym idzie wzrost jej wartości. Istotne jest zatem nie tylko efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami, co pozwala korzystać z nich w optymalny sposób, ale pozyskiwanie z zewnątrz strategicznych kompetencji. W efekcie możliwe jest uzyskanie trwałej przewagi nad konkurencją, co jest celem VBM i pozwala uzyskać znacznie większą wartość dla właścicieli przedsiębiorstwa.

Czynniki zwiększające wartości przedsiębiorstwa – value drivers

Chcąc zwiększyć wartość przedsiębiorstwa warto wiedzieć to, jakie czynniki bezpośrednio na nią wpływają. Są one określane jako value drivers i wymienić wśród nich należy przede wszystkim marżę zysku operacyjnego, stopę wzrostu przychodów ze sprzedaży, inwestycje w kapitał obrotowy, inwestycje w kapitał trwały oraz koszt kapitału.

Marża zysku operacyjnego

Jednym z najważniejszych czynników zwiększających wartość przedsiębiorstwa jest marża zysku operacyjnego, która im będzie wyższa, tym większa będzie konkurencyjność firmy. Należy dążyć zatem nie tylko do zwiększania sprzedaży, ale jednocześnie utrzymać na tym samym poziomie bądź zredukować koszty operacyjne w odniesieniu do poziomu sprzedaży.

Stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży

Istotny czynnikiem zwiększającym wartość przedsiębiorstwa jest także stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży, która powinna rosnąć (np. rok do roku). Istotne jest jednak to, by wzrostowi przychodów ze sprzedaży towarzyszyło utrzymanie bądź wzrost marży i zysku operacyjnego.

Inwestycje w kapitał obrotowy

Na wartość przedsiębiorstwa wpływają także inwestycje w kapitał obrotowy, które powinny być utrzymywane na możliwie najniższym poziomie przy jednoczesnym wzroście sprzedaży. Istotne staje się zatem wykorzystanie minimalizacji stanu zapasów, zwiększenia rotacji czy wydłużenie terminu płatności faktur do dostawców.

Inwestycje w kapitał trwały

Inwestycje w kapitał trwały, czyli między innymi maszyny, urządzenia i technologie w ujęciu długofalowym zwiększają konkurencyjność firmy, a co za tym idzie pozwalają podnieść jej wartość. Umożliwiają również zwiększenie sprzedaży, czy wzrost rentowności.

Koszt kapitału

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach rynkowych korzystają zarówno z kapitału własnego, jak i obcego. Chcąc zwiększyć wartość firmy należy dążyć zatem do utrzymania optymalnej struktury kapitałowej, co pozwoli ograniczyć koszty związane z korzystaniem z kapitału obcego. Istotna jest więc stopa zwrotu oczekiwana przez jego dawców.

Jak podnieść wartość firmy? Inwestycje w rozwój produktów i usług – ścieżka do większej wartości rynkowej

W celu zwiększenia wartości firmy należy zadbać nie zwrócić uwagę na czynniki zwiększające wartość przedsiębiorstwa, ale zadbać również o konkurencyjność. W jaki sposób? Chodzi przede wszystkim o inwestycje w rozwój produktów i usług, ponieważ ich efektem będzie nie tylko wzrost sprzedaży wynikający z dostarczenia rozwiązań odpowiadających potrzebom klientów, ale przede wszystkim zwiększenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Stawiając na rozwój można bowiem nie tylko stworzyć lepsze produkty i usługi, ale również zoptymalizować procesy związane z ich wytwarzaniem, czy sprzedażą.

Budowanie silnej marki i reputacji – wpływ na postrzeganie firmy przez potencjalnych nabywców

Co zwiększa wartość firmy? Jednym z kluczowych czynników jest postrzeganie przez potencjalnych nabywców, w związku z czym warto budować silną markę oraz zadbać o dobrą reputację. Rozpoznawalność jest bowiem kluczowa nie tylko dla klientów, którzy chętniej wybierają produkty i usługi danej firmy, ale również potencjalnych nabywców, którzy chętniej zainteresują się przejęciem znanej marki. Dobra reputacja wpływa także na wartość transakcji sprzedaży, ponieważ nabywca zakłada, że inwestycja w zakup danego przedsiębiorstwa przyniesie mu określone korzyści, a co za tym idzie będzie opłacalna.

Podsumowując należy stwierdzić, że chcąc zwiększyć wartość przedsiębiorstwa przed jego sprzedażą warto podjąć działania o naprawdę szerokim zakresie. Punktem wyjścia powinno być jednak przeprowadzenie aktualnej wyceny firmy, co pozwoli oszacować jej wartość w danym momencie oraz określić to, do jakiego poziomu powinna ona wzrosnąć przed przeprowadzeniem transakcji sprzedaży.

    Zapytaj o wycenę


    Tagi: wycena przedsiębiorstwa,