Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG)

Spis treści

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Ewidencja księgowa w niewielkiej działalności gospodarczej może być prowadzona za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR).
 • Istnieją dwie główne formy ewidencji księgowej – pełna księgowość i uproszczona księgowość.
 • Wycena firmy opartej na uproszczonej ewidencji księgowej może być trudniejsza ze względu na brak dokładnego obrazu majątku firmy.
 • Metody wyceny firmy jednoosobowej to metoda dochodowa, metoda porównawcza i metoda skorygowanych aktywów netto.
 • Wycena małej firmy może być oparta na różnych czynnikach, takich jak przychody i zyski, Aktywa, Pasywa, ryzyko i konkurencja.

Ewidencja księgowa w niewielkiej działalności gospodarczej

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) to dokumentacja księgowa, która służy do rejestrowania i monitorowania przychodów i kosztów, prowadzi ją najczęściej jednoosobowa działalność gospodarcza.

KPiR to jeden z podstawowych rodzajów ewidencji księgowej, którą mogą prowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie przekraczają limitów przychodu ustalonych przez przepisy podatkowe.

W ramach KPiR przedsiębiorcy rejestrują i klasyfikują wszystkie swoje przychody, takie jak sprzedaż towarów i usług, odsetki, dywidendy oraz inne źródła dochodów, oraz koszty poniesione w związku z prowadzeniem działalności, takie jak koszty materiałów, wynagrodzenia, podatki i opłaty.

KPiR jest prowadzona na bieżąco przez przedsiębiorcę, a na koniec roku podsumowuje się jej wyniki. Na podstawie KPiR przedsiębiorca sporządza deklaracje podatkowe, takie jak roczne zeznanie podatkowe, CIT-8, czy też deklarację VAT-7.

Wprowadzenie KPiR ułatwia przedsiębiorcom monitorowanie wyników finansowych swojej działalności oraz spełnianie obowiązków podatkowych.

v-card

Porozmawiaj o wycenie z doświadczonym ekspertem.

Michał Krzempek

ekspert rzeczoznawca majątkowy

Skorzystaj z naszej wiedzy i porozmawiaj z doświadczonym specjalistą.

Zapytaj o wycenę przedsiębiorstwa

Różnice pomiędzy pełną, a uproszczoną księgowością

Pełna księgowość i uproszczona księgowość to dwa rodzaje ewidencji księgowej, które różnią się zakresem obowiązków i złożonością prowadzenia.

Pełna księgowość to najbardziej zaawansowana forma ewidencji księgowej, która obejmuje szereg skomplikowanych zasad i wymogów. Przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość muszą rejestrować i dokumentować wszystkie transakcje finansowe w dzienniku księgowym, księdze głównej, a następnie zestawić bilans i rachunek zysków i strat. Pełna księgowość wymaga więc od przedsiębiorców posiadania specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie księgowości oraz zatrudnienia lub współpracy z księgowym.

Uproszczona księgowość to forma ewidencji księgowej, która została stworzona z myślą o małych przedsiębiorstwach, które nie spełniają kryteriów prowadzenia pełnej księgowości. Uproszczona księgowość polega na prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), która jest mniej wymagająca w prowadzeniu i opiera się na rejestrowaniu przychodów i kosztów bez konieczności dokonywania zapisów księgowych w dzienniku księgowym i księdze głównej. Uproszczona księgowość umożliwia przedsiębiorcom łatwiejsze i tańsze spełnienie obowiązków podatkowych, co jest szczególnie korzystne dla małych firm.

Podsumowując, pełna księgowość jest bardziej skomplikowana i wymagająca, a uproszczona księgowość jest łatwiejsza i bardziej dostępna dla małych firm. Decyzja o wyborze rodzaju ewidencji księgowej powinna być uzależniona od potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorstwa oraz od wymogów stawianych przez przepisy podatkowe.

Możliwości wyceny JDG z uproszczoną księgowością (KPiR)

Oczywiście, istnieją metody pozwalające wycenić firmę prowadzącą uproszczoną księgowość, choć wycena ta będzie niejednokrotnie bardziej skomplikowana niż w przypadku pełnej księgowości. Wycena takiej firmy opiera się na podobnych czynnikach, jak w przypadku pełnej księgowości, takich jak:

 1. Przychody i zyski firmy – należy ocenić stabilność przychodów oraz stopień rentowności, tak aby określić, jak dużo zysku firma generuje w stosunku do swojego rozmiaru i poziomu kosztów.
 2. Koszty prowadzenia działalności – należy ocenić, jakie koszty są ponoszone przez firmę, takie jak koszty związane z zakupem materiałów, wynagrodzenia, opłaty, podatki i inne wydatki.
 3. Wartość aktywów – wartość aktywów, takich jak nieruchomości, maszyny, wyposażenie, aktywa niematerialne, może wpłynąć na wartość firmy.
 4. Konkurencja – ocena poziomu konkurencji w branży może wpłynąć na wartość firmy.
 5. Makroekonomiczne czynniki – czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja na rynku, polityka państwa, sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie, mogą wpłynąć na wartość firmy.

Należy jednak pamiętać, że wycena firmy to proces skomplikowany i wymagający uwzględnienia wielu czynników, które mogą wpłynąć na jej wartość. W przypadku wyceny firmy prowadzącej uproszczoną księgowość, może się okazać, że niektóre czynniki, takie jak własność intelektualna, będą mniej istotne lub nie będą obecne, ale wartościowanie pozostałych czynników jest tak samo ważne jak w przypadku firm prowadzących pełną księgowość.

Metody wyceny firmy jednoosobowej

Istnieje kilka metod wyceny jednoosobowej działalności gospodarczej, które mogą być stosowane w zależności od rodzaju działalności oraz jej charakterystyki. Poniżej przedstawiam kilka najczęściej stosowanych metod wyceny:

 1. Metoda dochodowa – opiera się na szacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych, które mogą być generowane przez firmę. Do szacowania przyszłych przepływów pieniężnych można wykorzystać np. historię finansową firmy, prognozy rynkowe, trendy w branży. Po określeniu przyszłych przepływów pieniężnych, stosuje się określony współczynnik, który jest używany do przeliczenia przyszłych przepływów pieniężnych na wartość firmy.
 2. Metoda porównawcza – polega na szacowaniu wartości firmy poprzez porównanie jej z innymi podobnymi firmami. Metoda ta wykorzystuje informacje o wartościach innych firm, aby określić wartość firmy. Wartości te mogą być uzyskane z informacji publicznych o firmach, takich jak notowania na giełdzie, czy dane ze spółek podobnych branż.
 3. Metoda skorygowanych aktywów netto – polega na oszacowaniu wartości aktywów netto przedsiębiorstwa, a następnie dokonaniu ich korekty o wartość niematerialnych aktywów, takich jak patenty, licencje, czy prawa autorskie oraz o szacunkową wartość przyszłych zysków. Metoda ta jest stosowana głównie w przypadku firm, które nie osiągają zysków lub ich zyski są niskie. Metoda ta ma zalety, takie jak prostota i elastyczność, ponieważ może być stosowana do różnych rodzajów działalności gospodarczej. Ponadto, metoda skorygowanych aktywów netto pomaga w ocenie wartości niematerialnych aktywów, które nie są ujęte w tradycyjnych raportach finansowych.

Warto pamiętać, że każda z metod wyceny jednoosobowej działalności gospodarczej ma swoje wady i zalety, a wybór odpowiedniej metody powinien być uzależniony od charakterystyki i specyfiki przedsiębiorstwa, a także od celu wyceny przedsiębiorstwa. Należy mieć na uwadze, że niewłaściwie dobrana metoda wyceny może mieć wpływ na niedoszacowanie lub przeszacowanie wartości przedsiębiorstwa.

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej

Uproszczona ewidencja majątku firmy może wpłynąć na wycenę jej wartości. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opartej na uproszczonej ewidencji księgowej, takiej jak Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR), przedsiębiorca rejestruje jedynie przychody i koszty poniesione w związku z prowadzeniem działalności, bez konieczności szczegółowego rejestrowania każdego elementu majątku firmy.

W takiej sytuacji wycena wartości firmy może być trudniejsza, ponieważ nie ma dokładnego obrazu majątku firmy. Jednym ze sposobów wyceny w takim przypadku może być wykorzystanie metody dochodowej, która polega na oszacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych, jakie firma będzie generować. Przy tej metodzie przedsiębiorca szacuje swoje przyszłe przychody oraz koszty prowadzenia działalności, uwzględniając swój majątek i poziom inwestycji.

Innym sposobem wyceny firmy opierającej się na uproszczonej ewidencji księgowej może być zastosowanie metody porównawczej. W takim przypadku przedsiębiorca szacuje wartość swojej firmy poprzez porównanie jej z innymi podobnymi firmami. Wartości te mogą być uzyskane z informacji publicznych o firmach, takich jak notowania na giełdzie, czy dane ze spółek podobnych branż.

Podsumowując, prowadzenie uproszczonej ewidencji majątku firmy może utrudnić wycenę jej wartości. W takim przypadku warto skorzystać z metod, takich jak metoda dochodowa lub metoda porównawcza, które pozwalają na szacowanie wartości firmy w oparciu o dostępne informacje o jej kondycji finansowej i pozycji na rynku.

Wycena małej firmy

Wycena małej firmy to proces, który pozwala określić wartość przedsiębiorstwa na rynku. Wycena ta może być stosowana w celu sprzedaży, fuzji, przejęcia lub podziału firmy. Wycena małej firmy opiera się na różnych czynnikach, takich jak:

 1. Przychody i zyski – oszacowanie przychodów firmy i jej zdolności do generowania przyszłych przepływów pieniężnych.
 2. Aktywa – wartość posiadanych przez firmę aktywów (w tym środki trwałe), takich jak nieruchomości, maszyny, wyposażenie oraz wartość niematerialnych aktywów, takich jak patenty, licencje, prawa autorskie.
 3. Pasywa – wartość zobowiązań finansowych firmy, takich jak długi, kredyty, zobowiązania podatkowe.
 4. Ryzyko – ocena ryzyka związanego z działalnością firmy, takiego jak ryzyko rynkowe, ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe.
 5. Konkurencja – ocena poziomu konkurencji w branży, w której działa firma.

Wycena małej firmy może być oparta na jednej lub kilku metodach wyceny, a wybór odpowiedniej metody powinien być uzależniony od potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa. Bez względu na metodę wyceny, wartość firmy może się zmieniać w zależności od wielu czynników zewnętrznych, takich jak sytuacja na rynku, zmiany w regulacjach prawnych oraz warunki ekonomiczne i polityczne.

Specyficzne aspekty wyceny małej firmy

Uzyskiwane dochody mniejszych przedsiębiorstw mogą być silnie związane z indywidualnymi umiejętnościami właścicieli firmy (umiejętności zarządzania czy obsługi klientów). Gdy takie przedsiębiorstwo zostanie sprzedane, klienci często odchodzą wraz z poprzednimi właścicielami. Dlatego ignorowanie tego faktu może prowadzić do nieprawidłowej wyceny firmy. Dodatkowo w mniejszych przedsiębiorstwach, w których właściciele samodzielnie zarządzają firmą, ich wynagrodzenia nie są zwykle uwzględniane w kosztach działalności. Jednak koszty zarządzania firmą powinny być brane pod uwagę przy jej wycenie. W niektórych przypadkach koszty zarządzania firmą są na tyle duże, że wpływają na jej wartość i powinny być uwzględnione w wycenie. Może się zdarzyć, że dochód przedsiębiorstwa wykazany w księgach rachunkowych może być podobny do rynkowych kosztów zarządu firmy, które nie są uwzględnione w księgach. Praca właścicieli może przybierać różne formy i obejmować różne zakresy obowiązków, jednak w trakcie wyceny zakłada się, że firma będzie funkcjonować bez tych osób. Aby uniknąć błędnej wyceny, należy uwzględnić wynagrodzenie osoby, która przejmie rolę właściciela po sprzedaży firmy. Nabywca firmy może osiągnąć niższy zysk niż oczekiwany, ponieważ będzie musiał przejąć rolę właściciela lub zatrudnić odpowiednią osobę do jej pełnienia. Ignorowanie takich kosztów może prowadzić do błędnej wyceny firmy, co może mieć negatywny wpływ na proces sprzedaży.

Działamy w całej Polsce.

  Zapytaj o wycenę


  Tagi: wycena jdg, wycena jednoosobowej działalności gospodarczej,