Wycena przedsiębiorstwa metodą księgową – kompleksowy przewodnik

Wycena przedsiębiorstwa metodą księgową – kompleksowy przewodnik

Wycena przedsiębiorstwa metodą księgową opiera się na wartości aktywów i zobowiązań firmy, które zostały ujęte w jej księgach rachunkowych. Na czym polega w praktyce? Jak wygląda proces wyceny przedsiębiorstwa metodą księgową? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule będącym kompleksowym przewodnikiem po metodzie księgowej wyceny firm.

Metoda księgowa wyceny przedsiębiorstwa: podstawy i zastosowanie

Wycena przedsiębiorstwa metodą księgową jak wspomniano we wstępie opiera się na wartości jego aktywów oraz zobowiązań. W praktyce ustalenie wartości firmy polega na odjęciu jej zobowiązań od wcześniej ustalonej wartości aktywów. Zastosowanie metody księgowej, która jest zaliczana do metod majątkowych sprawdza się najlepiej w przypadku firm, które posiadają dużo aktywów materialnych. Metoda księgowa może niedoszacować wartości niematerialnych, czy perspektyw rozwoju spółki. Wycena przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metody księgowej może nie odzwierciedlać zatem jego rzeczywistej wartości rynkowej, w przypadku, gdy firma działa w dynamiczniej zmieniającej się branży.

Metoda księgowa w praktyce biznesowej

W praktyce biznesowej metody majątkowe, a co za tym idzie również metoda księgowa stosowane są zarówno w przypadku dokonywania wyceny jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w przypadku wyceny spółki akcyjnej. Wycena mienia firmy może być istotna bowiem w różnych sytuacjach, ponieważ oszacowanie wartości w ten sposób nie tylko umożliwia przeprowadzanie transakcji kapitałowych (np. fuzji bądź przejęć), ale może stanowić również argument w różnego rodzaju sporach, czy zostać przeprowadzone w celu zabezpieczenia kredytu. Istotne w tym przypadku jest to, że wycena przedsiębiorstwa metodą księgową jest jedną z najprostszych metod szacowania wartości.

Analiza różnych terminów stosowanych dla metody księgowej

W kontekście wyceny spółki metodą księgową bardzo ważna jest znajomość kilku terminów, które pozwolą zrozumieć jej podstawy. Jest to miedzy innymi wartość księgowa netto, która stanowi wartość aktywów spółki pomniejszoną o jej zobowiązania. Wycena aktywów netto zakłada natomiast, że od ich wartości początkowej należy odjąć sumę dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych oraz sumę odpisów z tytułu trwałej utraty wartości danego środka trwałego.

Kontekst i cel wyceny: kluczowe kryteria wyboru

Przy wyborze metody metody księgowej warto pod uwagę wziąć to, jaki jest kontekst i cel wyceny przedsiębiorstwa. Z reguły dokonywana jest ona z punktu widzenia właściciela firmy (sprzedającego), który pragnie uzyskać możliwie najwyższą cenę. Istotne jest jednak to, że wartość księgowa przedsiębiorstwa to także informacja, która może umożliwić podejmowanie skutecznych decyzji biznesowych. Tego typu dane sprawdzają się zarówno w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jak i przy przeprowadzaniu transakcji kapitałowych. Cel wyceny wymaga zatem przyjęcia odpowiednich założeń, które będą stanowiły jej podstawę.

Metoda księgowa a modyfikacje: skorygowane aktywa netto

Wycena przedsiębiorstwa metodą księgową nie jest doskonała, ponieważ w większości przypadków wartość bilansowa majątku firmy nie odpowiada jego wartości rzeczywistej. W związku z tym powstały modyfikacje metody księgowej, które mają na celu urealnienie wyceny przedsiębiorstwa. Przykładem mogą być skorygowane aktywa netto, w przypadku których podstawą wyceny również jest bilans przedsiębiorstwa, jednak zarówno wartość aktywów, jak i zobowiązań ulega korekcie. W efekcie proces wyceny przedsiębiorstwa staje się nie tylko bardziej złożony, ale również dokładny, ponieważ skorygowane aktywa netto obejmują również pozycje, których nie bierze się pod uwagę przy wykorzystaniu metody księgowej, np. aktywa i pasywa pozabilansowe.

v-card

Porozmawiaj o wycenie z doświadczonym ekspertem.

Michał Krzempek

ekspert rzeczoznawca majątkowy

Skorzystaj z naszej wiedzy i porozmawiaj z doświadczonym specjalistą.

Zapytaj o wycenę przedsiębiorstwa

Metoda księgowa a inne metody majątkowe: kluczowe różnice

Jak już wspomniano metoda księgowa zaliczana jest do metod majątkowych, które opierają się na założeniu, że firma jest warta tyle, ile posiadany przez nią majątek. Kluczowe różnice pomiędzy metodą księgową, a innymi metodami majątkowymi wynikają z podejścia do wyceny, ponieważ w metodzie księgowej uwzględniana jest wartość bilansowa aktywów i pasywów. Inne majątkowe wyceny aktywów są bardziej złożone, ponieważ obejmują znacznie więcej składników majątku i zobowiązań (metoda skorygowanych aktywów netto) bądź uwzględniają również koszt odtworzenia majątku firmy (metoda odtworzeniowa wyceny przedsiębiorstwa).

Metoda skorygowanych aktywów netto: rozbudowana wersja metody księgowej

Rozbudowaną wersję metody księgowej stanowi wspomniana wcześniej metoda skorygowanych aktywów netto. Szacunkowa wartość przedsiębiorstwa jest wówczas dokładniejsza, ponieważ dzięki skorygowaniu wartości aktywów bilansowych ich wycena określa wartość rynkową. Korekta wartości bilansowej sprawia, że metoda skorygowanych aktywów netto jest nie tylko zoptymalizowaną formą metody księgowej, ale jest również bardziej obiektywna. Z drugiej jednak strony jest bardziej złożona, co przekłada się na czas i koszty związane z przeprowadzeniem wyceny przedsiębiorstwa przy jej zastosowaniu.

Wybór optymalnej metody wyceny przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa metodą księgową to nie zawsze dobry sposób szacowania wartości firmy, co wynika z różnego rodzaju uwarunkowań. Wybór optymalnej metody wyceny powinien uwzględniać zarówno specyfikę działania danej firmy, jak i uwarunkowania branży, w której ona funkcjonuje. Bardzo ważnym aspektem jest także cel przeprowadzania wyceny, ponieważ w praktyce może ona pełnić różne funkcje. Wybierając metodę wyceny przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę zatem możliwość uzyskania wiarygodnego wyniku, dzięki czemu określona wartość firmy będzie odpowiadała rzeczywistości.

Proces wyceny przedsiębiorstwa metodą księgową

Proces wyceny księgowej to najprostsza z majątkowych metod wyceny przedsiębiorstwa, ponieważ wykorzystuje wartość aktywów i pasywów firmy określoną na potrzeby jej bilansu. W efekcie najlepiej sprawdza się w przypadku przedsiębiorstw, które dysponują dużym majątkiem. Co więcej, jest to metoda wykorzystywana również w przypadku likwidacji przedsiębiorstw. Jej zalety to przede wszystkim prostota oraz szybkość przeprowadzania. Warto podkreślić także to, że doskonale sprawdza się wtedy, gdy wystarczające jest określenie szacunkowej wartości firmy.

Etapy wyceny przedsiębiorstwa metodą księgową

Wycena przedsiębiorstwa metodą księgową określana jest jako prosta i szybka. W praktyce składają się na nią dwa etapy wyceny, które pozwalają określić wartość firmy. W pierwszej kolejności należy zsumować wartość aktywów ogółem, by następnie od uzyskanej sumy bilansowej odjąć zobowiązania obce liczone jako suma wartości kredytów, pożyczek, zobowiązań i rezerw. Uzyskany w ten sposób wynik to wartość przedsiębiorstwa według metody księgowej.

Korzyści z pomocy specjalistów w wycenie przedsiębiorstwa

Stojąc przed koniecznością dokonania wyceny przedsiębiorstwa warto skorzystać z usług specjalistów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na korzyści, które można w ten sposób uzyskać. Rola specjalistów w wycenie nie sprowadza się bowiem wyłącznie do szacowania wartości firmy czy doboru odpowiedniej metody wyceny spółki, ale pozwala również uwiarygodnić uzyskany wynik. W efekcie wycena firmy będzie umożliwiała nie tylko podejmowanie decyzji biznesowych, ale będzie również wiarygodna dla innych podmiotów i instytucji.

Podsumowując należy stwierdzić, że wycena przedsiębiorstwa metodą księgową to jednaa z najprostszych metod szacowania wartości firmy. Warto jednak mieć świadomość, że jej wybór nie będzie optymalny w każdej sytuacji, co warunkuje specyfika danego przedsiębiorstwa oraz funkcja, którą ma pełnić wycena.

Powrót

    Zapytaj o wycenę


    Tagi: wycena firmy, wycena przedsiębiorstwa,