Wycena przedsiębiorstwa w kontekście zmian restrukturyzacyjnych: kluczowe czynniki wpływające na wartość firmy

Wyceny przedsiębiorstwa dokonuje się w różnych sytuacjach, w związku z czym warto wiedzieć, że szacowanie wartości jest istotne również w kontekście przeprowadzania zmian restrukturyzacyjnych. Jaka jest zatem rola wyceny przedsiębiorstwa w restrukturyzacji? Które metody wyceny są wówczas najbardziej odpowiednie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest restrukturyzacja spółki?

Restrukturyzacja spółki to kompleksowy proces, który z reguły jest odpowiedzią na problemy finansowe, zmiany rynkowe, czy konieczność dostosowania się do nowych trendów. Cel restrukturyzacji stanowi zatem poprawa pozycji finansowej, operacyjnej bądź strategicznej danego podmiotu. Decyzję o przeprowadzeniu restrukturyzacji poprzedza zatem z reguły analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, która wymagać może przeprowadzenia wyceny spółki. Proces restrukturyzacji finansowej pozwala uzyskać wyższą rentowność i konkurencyjność przedsiębiorstwa, a co za tym idzie umożliwić mu skuteczne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku. W tym miejscu należy podkreślić także to, że restrukturyzacja nie zawsze jest ratunkiem dla przedsiębiorstw zagrożonych upadkiem, ponieważ może chodzić również o przekształcenie działania firmy w kontekście zmieniających się potrzeb klientów, czy przeprowadzenie zmiany wizerunkowej na rynku.

Na jakiej zasadzie są wyceniane przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstwa może zostać przeprowadzona w różnych celach, w związku z czym należy wykonać ją w taki sposób, by odpowiadała pełnionej funkcji. W związku z tym w praktyce inaczej będzie wyglądała wycena przedsiębiorstwa w procesie restrukturyzacji, a jeszcze inaczej szacowanie wartości przykładowo na potrzeby zabezpieczenia kredytu. W każdym przypadku na rezultat wyceny wpływać będą inne czynniki, a przeprowadzając szacowanie wartości pod uwagę należy wziąć inne aspekty. Istotne jest także to, że przepisy prawa nie określają ściśle tego, w jaki sposób należy dokonać wyceny przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać o tym, by stosować się do prawnych rekomendacji, które zostały wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) i są znane jako Powszechne Krajowe Zasady Wyceny.

Cramdown ochrona wierzycieli sprzeciwiających się układowi

Restrukturyzacja firmy bardzo często przeprowadzana jest ze względu na jej trudną sytuację finansową, czyli ma na celu ochronę przed długami. Przedsiębiorcy traktują ją jako deskę ratunku, czego potwierdzeniem może być popularność wyszukiwania w Internecie hasła: restrukturyzacja firmy a długi. Proces polega wówczas na zawarciu układu z wierzycielami, a efekty restrukturyzacji sprowadzają się do poprawy płynności finansowej, czy możliwości dalszego funkcjonowania w warunkach rynkowych. Nie zawsze jednak wierzyciele muszą zgadzać się na restrukturyzację firmy, w związku z czym pojawia się pojęcie cramdown, czyli objęcie układem również tych wierzycieli, którzy go nie akceptują. Jak zatem wygląda wówczas ich ochrona? Otóż, szansą dla wierzycieli sprzeciwiających się układowi jest złożenie zastrzeżeń bezpośrednio po głosowaniu oraz wykazanie przed sądem, że postanowienia układu są dla nich rażąco krzywdzące.

Skorzystaj z naszej wiedzy i porozmawiaj z doświadczonym specjalistą.

Zapytaj o wycenę przedsiębiorstwa

Rola wyceny przedsiębiorstwa w restrukturyzacji

Rola wyceny przedsiębiorstwa w procesie restrukturyzacji jest bardzo istotna ze względu na wagę podejmowanych decyzji oraz dynamikę następujących zmian. Przeprowadzenie wyceny wymaga zatem nie tylko wnikliwości, ale również strategicznego podejścia oraz umiejętności oceny potencjalnych scenariuszy dalszego rozwoju firmy. Wycena spółki pozwala uzyskać informacje, które mogą być kluczowe dla skuteczności procesu restrukturyzacyjnego, a szacowanie wartości musi uwzględniać także szereg dynamicznie zmieniających się oraz często niepewnych czynników, które mają wpływ na uzyskany rezultat.

Wartość przedsiębiorstwa w procesie restrukturyzacyjnym

Niezależnie od tego, czy przeprowadzana jest restrukturyzacja firmy jednoosobowej, czy proces dotyczy dużej spółki wartość podmiotu przechodzącego przez ten proces jest dynamiczna i podlega ciągłym zmianom. Wynikają one z wdrażanych zmian operacyjnych i strategicznych, przez które wartość firmy może okresowo rosnąć bądź spadać. Przykładowa restrukturyzacja firmy powinna doprowadzić do zwiększenia efektywności jej działania oraz obniżenia kosztów, co teoretycznie powinno prowadzić do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. W praktyce jednak restrukturyzacja może wymagać krótkoterminowego zwiększenia kosztów (np. w związku ze zmianą procesów biznesowych), co może tymczasowo obniżyć wartość firmy.

Strategiczne podejście do wyceny w procesie restrukturyzacji

Wycena przedsiębiorstwa w procesie restrukturyzacji wymaga strategicznego podejścia, ponieważ działania naprawcze to procesy, które dotyczą wielu aspektów funkcjonowania firmy. Istotne jest zatem umiejętne szacowanie wartości firmy, co pozwala nie tylko podejmować kluczowe decyzje biznesowe, ale również trzymać się określonych wcześniej założeń procesu restrukturyzacji. Istotne jest także to, że w kontekście restrukturyzacji finansowej działania takie, jak renegocjacja długu, czy zmiany w strukturze kapitału mogą wpłynąć na wycenę firmy zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Zmiana strategii biznesowej może natomiast otworzyć nowe perspektywy rozwoju, a co za tym idzie zwiększyć wartość przedsiębiorstwa w przyszłości.

Tomasz Maciejak Rzeczoznawca Majątkowy w Krakowie

Porozmawiaj o wycenie z doświadczonym ekspertem.

Tomasz Maciejak

ekspert rzeczoznawca majątkowy

Czynniki wpływające na wycenę w procesie restrukturyzacji

Zarówno sukces procesu restrukturyzacji, jak i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa uzależniony jest od różnych czynników. Chodzi w tym przypadku między innymi o skuteczność wdrażanych zmian, reakcję rynku na podejmowane działania, czy panujące aktualnie warunki gospodarcze. Zarówno wartość przedsiębiorstwa, jak i to, jak zakończy się restrukturyzacja firmy uzależnione jest także od podejścia jej pracowników. Istotne jest zatem odpowiednie zarządzanie oraz efektywne komunikowania, co pozwoli zyskać nie tylko poparcie załogi, ale również pozostałych interesariuszy.

Które metody są najbardziej odpowiednie w kontekście restrukturyzacji i dlaczego?

Wycena przedsiębiorstwa w procesie restrukturyzacji przeprowadzana jest najczęściej przy zastosowaniu metody majątkowej, polegającej na pomniejszeniu aktywów firmy o wartość jej zobowiązań. Dlaczego jest to odpowiednia metoda? Przede wszystkim dlatego, że w przypadku restrukturyzowanego przedsiębiorstwa trudno jest określić przyszłe przepływy pieniężne, czy potencjał wzrostowy. W efekcie wiele czynników jest trudnych do przewidzenia, co powoduje, że metoda dochodowa nie będzie dokładna. Wartość rynkowa aktywów oraz wysokość posiadanych przez firmę zobowiązań to natomiast dane, które można określić z dużą dokładnością.

Wyzwania i pułapki w wycenie w procesie restrukturyzacji

Wycena przedsiębiorstwa w procesie restrukturyzacji wiąże się z różnymi wyzwaniami, ponieważ na wartość firmy wpływa wiele różnych czynników, które podlegają dynamicznym zmianom. Istotne jest zatem to, by potrafić obiektywnie patrzeć na wycenę spółki oraz wyciągać odpowiednie wnioski. Bardzo ważną kwestię stanowi także efektywne komunikowanie się z bliższym i dalszym otoczeniem, co pozwala budować zaufanie oraz eliminować niepewność. Pułapką może być natomiast próba zbyt wczesnego określenia przyszłych dochodów, czy perspektyw dla restrukturyzowanej firmy, ponieważ skuteczność tego procesu uzależniona jest od wielu zmiennych.

Pre-pack, czyli jak zrestrukturyzować przedsiębiorstwo w likwidacja firmy

Wycena przedsiębiorstwa w procesie restrukturyzacji może być przeprowadzana również ze względu na konieczność likwidacji firmy. Zastosowana może zostać wówczas procedura pre-pack, czyli przygotowana likwidacja. Dłużnik poszukuje inwestora, z którym ustala warunki sprzedaży przedsiębiorstwa, unikając jednocześnie skomplikowanej i czasochłonnej procedury likwidacji majątku. W efekcie niewypłacalny podmiot może uniknąć uciążliwych skutków związanych z tradycyjną likwidacją, a także zachować miejsca pracy, renomę firmy, relacje z kontrahentami i stabilność na rynku. Istotne w tym przypadku jest to, że cena zbycia przedsiębiorstwa nie może być niższa niż oszacowana wartość firmy, co ma kluczowe znaczenie zarówno dla kontrahentów, jak i uczestników postępowania upadłościowego.

Podsumowując należy stwierdzić, że wycena przedsiębiorstwa w procesie restrukturyzacji ma na celu określenie wartości firmy podejmującej działania naprawcze. Istotne jest zatem to, by była przeprowadzona skrupulatnie i obiektywnie, w związku z czym warto zlecić ją profesjonalistom.

    Zapytaj o wycenę


    Tagi: restrukturyzacja spółki, wartość firmy, wycena firmy, wycena przedsiębiorstwa,