Wycena znaku towarowego w następstwie jego rejestracji

Znak towarowy może być nabyty lub wytworzony przez przedsiębiorstwo. Należy jednak zauważyć, że znak towarowy, który został nabyty, powinien być wprowadzony do bilansu w pozycji wartości niematerialne i prawne oraz podlegać amortyzacji. Znak powinien być amortyzowany przez okres jego ekonomicznej użyteczności. Do tego zagadnienia bardzo podobnie podchodzi MSR 38 „Wartości niematerialne i prawne” jak i ustawa o rachunkowości.

Inaczej jest jednak w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo wytworzyło znak towarowy we własnym zakresie. W takiej sytuacji nie ma możliwości wprowadzenia znaku do bilansu, a co za tym idzie nie można go amortyzować. Z tego właśnie powodu spółki, które dysponują znakiem towarowym, celem wytłumaczenia różnic pomiędzy wartością aktywów netto, a wartością przedsiębiorstwa dokonują jego wyceny. Tak postrzegany znak towarowy jest urealnieniem pewnego dodatkowego przychodu przedsiębiorstwa, który nie byłby osiągnięty, gdyby spółka nie korzystała ze znaku. Oczywistym jest, że wpływ znaku towarowego na wartość przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie lojalności starych i pozyskanie nowych klientów jest różna w zależności od branży, w której działa.

Istotnym zagadnieniem związanym z możliwością amortyzacji znaku towarowego jest jego rejestracja w Urzędzie Patentowym. W orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w interpretacjach podatkowych ugruntowała się opinia, że amortyzacji podlega nabyte prawo ochronne do znaku towarowego. NSA w jednym ze swych wyroków stwierdza, że należy dokonać rozróżnienia pomiędzy znakiem towarowym, a prawem do znaku towarowego. Podkreśla, że znak towarowy istnieje bez względu na fakt jego ochrony, jednak to właśnie nabycie prawa do znaku towarowego daje szczególne przywileje np. możliwość amortyzacji podatkowej. Niestety amortyzacji nie może podlegać prawo ze zgłoszenia znaku towarowego. W jednej z interpretacji podatkowej wskazano, że spółka, która nabyła aportem prawo ze zgłoszenia znaku towarowego nie może amortyzować prawa do znaku po jego rejestracji. Pogląd ten był argumentowany faktem, że prawo ochronne nie zostało przez spółkę nabyte, a wytworzone.

Do tematu prawa do znaku towarowego odniosło się również Ministerstwo Finansów, które w jednym ze swoich pism w Biuletynie Skarbowym stwierdza, że możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od prawa do znaku towarowego występuje wtedy, gdy na dzień jego nabycia podatnik posiada na mocy prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego szczególną ochronę prawną, czyli wówczas, gdy dochodzi do nabycia wtórnego.